Pages

Analiza kulturne i javne djelatnosti u kurikulumima osnovnoškolskih knjižnica Slavonije i Baranje
Analiza kulturne i javne djelatnosti u kurikulumima osnovnoškolskih knjižnica Slavonije i Baranje
Irena Bando
Potpora školske knjiţnice kod suvremenih pristupa učenja novog informacijsko-komunikacijskog okruţenja je razvijanje kritičnosti prema informacijama i kreativna uporaba znanja a ostvaruje se Knjiţnično-informacijskim obrazovanjem - poticanjem čitanja, informacijskim opismenjavanjem i kulturnom i javnom djelatnošću. Kulturna i javna djelatnost školske knjiţnice je do sada najmanje istraţena a kroz različite kurikularne ustroje doţivljava najveće transformacije. Da bi se...
Arhivska glazbena građa Vukovarskog franjevačkog samostana
Arhivska glazbena građa Vukovarskog franjevačkog samostana
Brankica Ban
Susret sa župnikom, paterom Ivicom Jagodićem, dogodio se u utorak, 16. srpnja 2010. godine (u 11 sati) u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru. Istraživanjem glazbene povijesti Vukovara do sada su se bavili muzikolozi L. Šaban i Z. Blažeković, zatim pateri P. Cvekan, V. Frkin (provincijski knjižničar), B. I. Horvat (knjižničar samostana, pok.) te gvardijan p. Gordan Propadalo, odnosno, Mato Batorović (muzejski tehnničar). Građa je vraćena iz Srbije posredstvom...
DJECA KAO POTROŠAČKI DIONICI U DRUŠTVU
DJECA KAO POTROŠAČKI DIONICI U DRUŠTVU
Dragan MIlanović
Moderno kapitalističko društvo u velikoj je mjeri obilježeno potrošnjom koja ima ključnu ulogu u današnjim potrošačkim post-industrijskim i post-modernim društvima. Ta potrošnja danas prožima sve sfere i aspekte ljudskog postojanja i funkcioniranja. Unutar tog aspekta značajnu ulogu ima marketing i marketinška komunikacija kao proces komuniciranja, ali i konzumerizam kao dominantan ideal suvremenog potrošačkog načina života. U svom prodoru do što većeg broja...
DRUŠTVENA ULOGA LOKALNIH RADIJSKIH POSTAJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
DRUŠTVENA ULOGA LOKALNIH RADIJSKIH POSTAJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
Irina Basara
Značenje lokalnog radija predmet je brojnih rasprava. Stupanj povjerenja je viši u odnosu na druge medije, a sama njegova lokalnost čini ga slušanim u zajednici u kojoj djeluje. Međutim, brojni negativni fenomeni suvremenog doba dovode u pitanje njegovu ulogu u društvu. Republika Hrvatska se nalazi u skupini postkomunističkih zemalja. Nakon osamostaljenja mediji su se počeli razvijati prateći zapadne trendove, ali utjecaji iz prijašnjih režima su i dalje vidljivi. Istraživanja o...
Društveni, ekonomski, vjerski i kulturni odnosi u dubrovačkim kolonijama u Bosni u 15. stoljeću
Društveni, ekonomski, vjerski i kulturni odnosi u dubrovačkim kolonijama u Bosni u 15. stoljeću
Tamara Alebić
Privučeni poslovnim prilikama, posebice trgovinom, Dubrovčani odlaze u Bosnu te u značajnim rudarskim i trgovačkim mjestima formiraju svoje kolonije u kojima borave duže ili kraće vrijeme. U nekima od njih Dubrovčani se počinju pojavljivati već u drugoj polovici 14. stoljeća, dok su puni intenzitet doživjeli u prvoj polovici 15. stoljeća. Značajno je da su se pojedini Dubrovčani u nekim kolonijama pojavljivali i istodobno. Srebrenica i Zvornik, kao i ostale dubrovačke...
Ekonomski i kulturološki utjecaj kreativnih industrija na proaktivnost studentske populacije
Ekonomski i kulturološki utjecaj kreativnih industrija na proaktivnost studentske populacije
Marta Borić Cvenić
Kreativne industrije su jedne od najperspektivnijih i najbrže rastućih industrija te zapošljavaju velik broj ljudi kako u Europskoj uniji, tako i u Republici Hrvatskoj. Jedne su od rijetkih industrija koje su otporne na gospodarsku krizu te koje i u recesijskim vremenima bilježe značajne trendove rasta. Ekonomski potencijali kulturnih i kreativnih industrija su zaista na zavidnoj razini jer zauzimaju značajan udio u BDP-u kako u Europi, a tako i u Republici Hrvatskoj. Budući da je...
FONDOVI I PROGRAMI EUROPSKE UNIJE – ULOGA I ZNAČAJ U PROVEDBI PROJEKATA U KULTURI U REPUBLICI HRVATSKOJ
FONDOVI I PROGRAMI EUROPSKE UNIJE – ULOGA I ZNAČAJ U PROVEDBI PROJEKATA U KULTURI U REPUBLICI HRVATSKOJ
Antonia Matić
U ovom su radu prezentirani rezultati istraživanja koje se bavi mogućnostima financiranja organizacija u kulturi u Republici Hrvatskoj putem fondova i programa Europske unije. Na temelju analize relevantnih izvora i dosadašnjih spoznaja iz područja izvora financiranja kulturnog i kreativnog sektora te uvida u dostupnu infrastrukturu i kulturne politike u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, identificirani su problemi u području korištenja dostupnih izvora financiranja. Iako u...
Franjevačke knjižnice Slavonije – ishodišta hrvatskoga školskog knjižničarstva
Franjevačke knjižnice Slavonije – ishodišta hrvatskoga školskog knjižničarstva
Tamara Zadravec
Školskom knjižničarstvu, prema znakovitom obuhvatu utjecaja na korisnike, zasigurno pripada značajno mjesto unutar profesije. Slijedom te činjenice za očekivati je da su znanstvenici i teoretičari struke uvelike uspjeli razriješiti oprjeke i predrasude koje su u prošlosti postojale, no unatoč tomu one su ipak uočljive i danas. Razlog je tomu, smatra se, izostanak jasnoga definiranja područja rada školskoga knjižničara odnosno školskoga knjižničarstva kao struke. Školski...
Glazbeni krajolik Osijeka i regije
Glazbeni krajolik Osijeka i regije
Ana Popović
U radu je analiziran kulturni krajolik Osijeka, izdvojeni su glazbeni elementi te time rekonstruiran glazbeni krajolik kojeg su oni dio. Elementi koji ga čine su: glazbena urbana toponimija, javni spomenici i spomen-obilježja posvećeni glazbenicima, zgrade ustanova i udruga vezanih za glazbu te počivališta glazbenika. Daljnjom obradom rezultata utvrđene su zakonitosti po kojima su urbani toponimi imenovani po zaslužnim glazbenicima u Osijeku. Takav je model glazbenoga krajolika ...
Hrvatsko ratno pismo, kultura i nacija
Hrvatsko ratno pismo, kultura i nacija
Vlatka Kalafatić
Domovinski rat u Hrvatskoj kao povijesni i politički događaj promijenio je stvarnost i društvenu i kulturnu sliku svojega vremena. U tom smislu naglasak je stavljen na fenomen nacije i nacionalizma, teorije nacije/etniciteta, te društveno–politički kontekst i korelaciju između hrvatskog ratnog pisma i nastanka i značenja nacije u novonastalim društvenim i političkim promjenama. Radnja različitih tekstova iz velikog korpusa djela hrvatske ratne proze, u kojima se Domovinski rat...
Izlazna mobilnost profesionalnih nogometaša Republike Hrvatske u članicama Europske unije-ekonomska i pravna dimenzija
Izlazna mobilnost profesionalnih nogometaša Republike Hrvatske u članicama Europske unije-ekonomska i pravna dimenzija
Ivan Zeko-Pivač
Sport, gledan kroz prizmu nogometa u Republici Hrvatskoj, nije de lege lata u potpunosti usklađen s acquis communautaireom jer nacionalno na uštrb nadnacionalnog prava implementira, ocjenjujemo, diskriminatorne odredbe. Naime, europsko radno pravo imanentno profesionalnim nogometašima kao radnicima u suštini ne smatra (ne bi trebalo smatrati) prihvatljivim omogućavanje nacionalnih ograničenja slobodi kretanja radnika kao jednoj od temeljnih sloboda Europske unije. Migracije, odnosno...
JAČANJE LJUDSKIH I REGIONALNIH POTENCIJALA ISTOČNE HRVATSKE SREDSTVIMA EU FONDOVA
JAČANJE LJUDSKIH I REGIONALNIH POTENCIJALA ISTOČNE HRVATSKE SREDSTVIMA EU FONDOVA
Vesna Galić
Mogućnost privlačenja financijskih sredstava iz europskih fondova prilika je za gospodarski rast na regionalnoj razini, ukoliko se ugovorenim projektima ostvaruju prioritetni ciljevi operativnih programa, kao i ciljevi strategija razvoja ljudskih potencijala pojedine regije. Strategija razvoja ljudskih potencijala, implementirana u zakonodavnim aktima Europske unije, temeljna je smjernica prema strukturnim reformama, a ulaganje u ljudski kapital pretpostavka održivog gospodarskog...

Pages