Paginacija

KOMUNIKACIJSKI POTENCIJALI DRUŠTVENIH MREŽA U RADU S UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA
KOMUNIKACIJSKI POTENCIJALI DRUŠTVENIH MREŽA U RADU S UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA
Dejana Babić
World Wide Web 2.0 skup je informacijsko-komunikacijskih tehnologija koje stvaraju suradnički prostor. Riječ je o prostoru u kojemu se multimedija može dijeliti te se mogu stvarati virtualni društveni kontakti bez sofisticiranoga digitalnog programiranja. To je tehnologija kojom je prikladno osuvremeniti tradicionalne nastavne oblike u osnovnoškolskome obrazovanju, a može poboljšati i komunikaciju s učenicima te pomoći razviti novu komunikacijsku kulturu. Primjerice,...
Komunikacija odnosa s javnošću – Utjecaj odnosa s medijima na postavljanje dnevnih medijskih agendi
Komunikacija odnosa s javnošću – Utjecaj odnosa s medijima na postavljanje dnevnih medijskih agendi
Gordana Lesinger
Iako sastavni dio odnosa s javnošću, ili kako teoretičari kažu „srž odnosa s javnošću“, odnosi s medijima specifičan su dio i najčešći sinonim za ovu profesiju. Paralelno s razvojem medija, razvijali su se i odnosi s javnošću, pa tako i odnosi s medijima, a praktičari struke morali su se prilagođavati novim izazovima. Svaki je novi medij sa sobom donosio svoje specifičnosti, a praktičari za odnose s javnošću vješto su se vlastitim tehnikama prilagodili načinima...
Komunikacijske politike u brendiranju grada: odnos identiteta i imidža Dubrovnika kao turističkog odredišta
Komunikacijske politike u brendiranju grada: odnos identiteta i imidža Dubrovnika kao turističkog odredišta
Maris Marković
Globalizacija, koja je donijela otvaranje velikih tržišta, iznimno povećala i ubrzala tijekove ljudi, roba i kapitala, umanjila suverenitet nacionalnih država i otvorila granice, te razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija, koje su iznimno povezale svijet, utjecali su na golemi rast turističke industrije. Taj je proces posebice ojačao položaj gradova te je postalo razvidno kako se gradovi kao turistička odredišta u natjecateljskome tržišnom okruženju moraju...
Komunikološki i antropološko-bihevioralni aspekti društvenih vrijednosti kao prediktora priznanja krivnje na primjeru osuđenika na smrt
Komunikološki i antropološko-bihevioralni aspekti društvenih vrijednosti kao prediktora priznanja krivnje na primjeru osuđenika na smrt
Nikša Sviličić
Ova disertacija se bavi fenomenologijom smrtne kazne, kao jednom od delikatnih metoda zaštite i očuvanja društvenog sustava, koja od samog nastanka izaziva brojne etičke i pravne prijepore. U ovoj disertaciji analizirat će se stavovi osuđenika uoči smrtne kazne, vezani za širi i uži kontekst društvenih vrijednosti i normi, kao i naše percepcije istih. Takva analiza pretpostavlja razmatranje antropoloških, sociokulturnih, biosocijalnih, komunikoloških i inih aspekata recepcije i...
Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske
Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske
Marina Đukić
Doktorska disertacija "Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske" bavi se ključnim utjecajima implementacije europske medijske politike u hrvatskom medijskom sustavu, s težištem na javno emitiranje, na kulturni podsustav Hrvatske. U doktorskoj disertaciji se polazi od toga da je definitivni profil europske medijske politike, premda artikuliran pod snažnim utjecajem globalnih korporativno-komercijalnih interesa, određen još uvijek...
Marketing knjige u funkciji razvoja kulture suvremenog hrvatskog društva
Marketing knjige u funkciji razvoja kulture suvremenog hrvatskog društva
Anita Tufekčić
Marketing knjige, kao specifično područje marketinga, zahtjevno je i izazovno. S jedne strane, zbog složenosti i konstantnog razvoja marketinga i njegovih varijabli, a s druge strane zbog specifičnosti knjige kao proizvoda i nakladništva kao industrije. Za knjigu usko je povezano i čitanje kao bitna sastavnica odlike kulture jednog naroda, u ovom slučaju ono će svjedočiti o kulturi suvremenog hrvatskog društva. Opći pad zanimanja za knjigu i čitanje u promijenjenom načinu...
Međuodnos argumentacije, konceptualnih metafora i neverbalne komunikacije u javnim nastupima njemačkih i hrvatskih političara
Međuodnos argumentacije, konceptualnih metafora i neverbalne komunikacije u javnim nastupima njemačkih i hrvatskih političara
Nikolina Borčić
Doktorski rad predstavlja analizu uporabe argumentacije, konceptualnih metafora i neverbalne komunikacije u javnim nastupima njemačkih i hrvatskih političara. Temi rada pristupa se iz perspektive kognitivne lingvistike i politolingvistike. Glavni su ciljevi teorijski usustaviti model analize političkih javnih nastupa pod nazivom model sinergijske persuazije te prikazati primjer primjene navedenog modela na uzorku političkih izjava njemačkih i hrvatskih političara. Politički javni...
NAKLADNIŠTVO MUZEJSKIH PUBLIKACIJA GEOLOŠKE TEMATIKE I NJIHOV KREATIVNI POTENCIJAL ZA HRVATSKI
  PRIRODOSLOVNI MUZEJ
NAKLADNIŠTVO MUZEJSKIH PUBLIKACIJA GEOLOŠKE TEMATIKE I NJIHOV KREATIVNI POTENCIJAL ZA HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
Renata Brezinščak
Doktorska disertacija obrađuje i problematizira nakladništvo Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja geološke tematike te njegov doprinos popularizaciji te ustanove, geologije kao znanosti i geološke baštine Hrvatske, a također i geološkom obrazovanju mladih. Hrvatski prirodoslovni muzej (dalje HPM) vrlo je važna institucija hrvatskog prirodoslovlja, sa živom nakladničkom aktivnošću u sklopu koje se objavljuju i publikacije geološke tematike. Istraživanje je obuhvatilo...
Novi mediji u funkciji ostvarivanja diplomatskih ciljeva Republike Hrvatske
Novi mediji u funkciji ostvarivanja diplomatskih ciljeva Republike Hrvatske
Tea Lončar
Predmet ove doktorske disertaciji jesu novi mediji u hrvatskoj diplomaciji, a u cilju produbljivanja spoznaja o njihovim potencijalima u funkciji ostvarivanja vanjskopolitičkih interesa Republike Hrvatske kroz istraživanje i opis iskustava i praksi mrežnih međunarodnih komunikacija zemalja koje imaju razvijeniju diplomatsku infrastrukturu (zapadnoeuropskih i srednjoeuropskih zemalja, „starih“ država članica Europske unije) te zemalja u tranziciji (srednjeeuropskih i...
OBNOVA I RAZVOJ AKTIVNOSTI GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 1991. – 2015.
OBNOVA I RAZVOJ AKTIVNOSTI GRADSKOG MUZEJA VUKOVAR 1991. – 2015.
Martina Kelava
Svakodnevno se može svjedočiti raznim oblicima kriza, nesreća i katastrofa. Promatranjem okruženja i praćenjem promjena moguće je predvidjeti pojedine krize, no svaka kriza, nesreća ili katastrofa jedinstvena je po specifičnim okolnostima te je iznimno teško stvoriti jednoobrazan način svladavanja takvih situacija koje zahvaćaju različita područja života i djelovanja. Muzej je kao baštinska ustanova i ustanova identiteta upravo primjer isprepletenosti materijalnoga i...
Odvjetništvo kao poduzetništvo
Odvjetništvo kao poduzetništvo
Daša Panjaković Senjić
Doktorska disertacija se fokusira na poduzetništvo u odvjetništvo te potvrđuje polaznu glavnu hipotezu kako je odvjetništvo poduzetništvo jer se u odvjetničkoj profesiji sjedinjuju ekonomske, psihološke i sociološke funkcije poduzetništva.Prema rezultatima provedenog empirijskog istraživanja odvjetnici se suočavaju sa sličnim problemima kao poduzetnici u svojoj ekonomskoj funkciji, pokazuju slične osobne karakteristike te funkcioniraju u kompleksnom društvenom okruženju koje...
Ograničavanje slobode kretanja tražitelja azila s posebnim osvrtom na mjeru zadržavanja
Ograničavanje slobode kretanja tražitelja azila s posebnim osvrtom na mjeru zadržavanja
Marina Čepo
Migracijska je i izbjeglička kriza koja je počela 2015 godine u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) iznijela niz pravnih i funkcionalnih problema Zajedničke europske politike azila (u daljnjem tekstu: ZEPA). Jedna od najvećih posljedica kršenja su mnogih prava, poput prava na slobodu kretanja tražitelja azila (TA) unutar države u kojoj se vodi postupak povodom zahtjeva za azil, koja svakako može biti ograničena. Ovaj će se rad baviti ograničavanjem slobode kretanja TA u ...

Paginacija