master's thesis
FODDER PRODUCTION FOR THE FAMILY FARM CVITKOVIĆ FROM STARI PERKOVCI

Ivona Gregurić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Metadata
TitlePROIZVODNJA KRMIVA ZA POTREBE OPG-A CVITKOVIĆ IZ STARIH PERKOVACA
AuthorIvona Gregurić
Mentor(s)Ranko Gantner (thesis advisor)
Abstract
Cilj istraživanja bio je prikazati ustanovljeni sustav proizvodnje krmiva za hranidbu goveda na OPG-u Cvitković iz Starih Perkovaca te dati kritički osvrt i prijedloge poboljšanja postojećega krmnog sustava u službi hranidbe goveda. Terensko istraživanje provedeno je putem višekratnih izlazaka na proizvodne površine istraživanog gospodarstva, ekonomska dvorišta, proizvodne objekte (staje) i skladišta, uvidom u poslovne knjige, te putem metode intervjua s nositeljem gospodarstva i djelatnicima na gospodarstvu. Za potrebe rasprave proučena je stručna literatura o proizvodnji i korištenju krme za goveda. Svi prikupljeni podaci podvrgnuti su analizi i sintezi te su kao takvi strukturirano prikazani u ovom radu. Prinosi krmnog bilja po jedinici površine na istraživanom OPG bili su zadovoljavajući u usporedbi s prinosima koji se ostvaruju u istočnoj Hrvatskoj. U radu su dati prijedlozi poboljšanja cjelokupnog sustava proizvodnje krmiva i hranidbe, a koji se odnose na: melioracije kemijskih i fizikalnih svojstava tla, gnojidbu, rokove košnje lucerne i trava te uvođenje napasivanja. Mliječnost krava je na zadovoljavajućoj razini (15 do 20 litara na dan) što je rezultat hranidbe proteinima te podmirenje energetskih potreba i za mnogo veće razine mliječnosti. Kao glavne mjere poboljšanja proizvodnosti grla, u radu su predložene slijedeće: promjena plodoreda s uvođenjem novih oraničnih krmnih kultura bogatijih proteinima i uvođenje napasivanja tijekom tople polovice godine.
Keywordsproduction of the forage breeding nutrition
Parallel title (English)FODDER PRODUCTION FOR THE FAMILY FARM CVITKOVIĆ FROM STARI PERKOVCI
Committee MembersGordana Bukvić
Zvonimir Steiner
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Bilinogojstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePlant Production; specializations in: Plant Production, Plant Nutrition and Soil Science, Plant Selection and Seed Production, Plant Protection
Study specializationPlant Production
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
Summary: the aim of this study was to show the established system of production the forage for feeding of cattle at the family farm from Stari Perkovci and give a critical review and suggestions of improving the existing system of forage in the service of feeding cattle. Field research was conducted via multiple dates on the production area of the investigation of the economy, economic yard, the production facilities (stalls) and the warehouse, insight in the book business, and by the interview method with the holder of the economy and the employees on the economy. For the purposes of discussions Visual is the professional literature on the production and use of forage for cattle. All the collected data were subjected to analysis and synthesis and are structured as such are shown in this paper. Forage yields per unit area in the researched family farm were satisfactory in comparison with yields that are realized in eastern Croatia. In the work are given suggestions of improvement of the entire production system of the forage and feeding, and relating to: amelioration of chemical and physical properties of the soil, fertilizing, mowing grass, alfalfa and deadlines and the introduction of napasivanja. Cow milk yield is at a satisfactory level (15 to 20 litres per day) as a result of feeding protein and settle the energy needs and for a much higher level in lactation. As the main measure of improving productivity of the throat, the paper proposed the following: changing crop rotations with the introduction of the new science and technology forage richer in protein and the introduction of napasivanja during the warm half of the year.
Parallel keywords (Croatian)proizvodnja krmiva govedarstvo hranidba
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:193885
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner