undergraduate thesis
Anxiety as a syimptom among youth and their parents during the first time visit in Ambulance of child and adolescent psychiatry-differences according to age and sex.

Elvira Topolovec (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleProcjena ankioznosti tijekom prvog pregleda djece odnosno adolescenata kod dolaska na pregled po psihijatru-razlike između djece i roditelja, odnosno skrbnika, kao i razlike s obzirom na dob i spol.
AuthorElvira Topolovec
Mentor(s)Katarina Dodig Ćurković (thesis advisor)
Abstract
CILJ ISTRAŢIVANJA: Pomoću Beckove skale za anksioznost procijeniti razinu anksioznosti kod djece i adolescenata, ali i njihovih roditelja, odnosno skrbnika, tijekom prvih dolazaka djeĉjem i adolescentnom psihijatru. USTROJ STUDIJE: prospektivna znanstvenoistraţivaĉka studija ISPITANICI I METODE: U istraţivanje je ukupno bilo ukljuĉeno 128 ispitanika, 64 djece odnosno adolescenata u dobi od 7 do 19 godina i 64 roditelja koji dolaze na prvi pregled djeĉjem i adolescentnom psihijatru. Uz pomoć medicinske dokumentacije prikupljeni su slijedeći podaci: podaci o djetetu- dob, spol, škola, dijagnoza; podaci o roditeljima- dob, spol, zanimanje, stupanj završene škole. Ispitanici su popunjavali Beckovu skalu za anksioznost. REZULTATI: IzmeĊu djeĉaka i djevojĉica nisu utvrĊene statistiĉki znaĉajne razlike u prosjeĉnim vrijednostima stupnja anksioznosti obzirom na spol. Statistiĉki je znaĉajan utjecaj dobi ispitanika na stupanj anksioznosti. Spol ima veći utjecaj na stupanj anksioznosti nego dob. Adolescentice imaju statistiĉki visoko znaĉajno utvrĊen stupanj anksioznosti nego adolescenti, dvostruko su sklonije anksioznosti. Majke su takoĊer više nego dvostruko sklonije anksioznosti nego oĉevi. Zanimanje i struĉna sprema roditelja nije utjecala na stupanj anksioznosti. Adolescenti su statistiĉki znaĉajno skloniji anksioznosti nego djeca. ZAKLJUČAK: Procjenjuje se da 6,8% djece i adolescenata ima anksiozni poremećaj, što ga ĉini najĉešćim poremećajem u djetinjstvu. Ovim istraţivanjem hipoteza nije potvrĊena. Ustanovljeno je kako su, ipak, adolescenti anksiozniji od djece i roditelja. TakoĊer se moţe uoĉiti kako spol ima veći utjecaj na stupanj anksioznosti nego ţivotna dob, što nas dovodi do zakljuĉka kako su osobe ţenskog spola sklonije anksioznosti u odnosu na osobe muškog spola.
Keywordsanxiety children adolescents adolescence
Parallel title (English)Anxiety as a syimptom among youth and their parents during the first time visit in Ambulance of child and adolescent psychiatry-differences according to age and sex.
Committee MembersKatarina Dodig Ćurković
Vesna Milas
Ljiljana Radanović Grgurić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Psychiatry
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUniversity undergraduate study; specialization in: nursing
Academic title abbreviationuniv. bacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-02
Parallel abstract (English)
OBJECTIVES: To assess the anxiety of children and adolescents, as well as their parents or guardians during their first visits to a psychiatrist for children and adolescents, using the Beck Anxiety Inventory. STRUCTURE OF THE STUDY: Prospective scientific study PARTICIPANTS AND METHODS: The research included a total of 128 examinees - 64 children or adolescents aged 7 to 19 and 64 parents coming to their first visit to a psychiatrist for children or adolescents. Medical documentation was used to gather the information about children's age, gender, school and diagnosis. The same documentation was used to gather information about parents' age, gender, occupation and level of education. The examinees completed the Beck Anxiety Inventory. RESULTS: No statistically significant differences were determined in average anxiety levels based on the gender of children. The impact of age of the examinees on anxiety levels is statistically significant. Gender has a greater influence on the level of anxiety as the age increases. Adolescent girls have a statistically higher level of anxiety than adolescent boys - they are twice as prone to anxiety. Mothers also have more than twice the level of anxiety than fathers. The occupation and level of education of parents had no effect on anxiety levels. Adolescents are statistically significantly more prone to anxiety than children. CONCLUSION: It is estimated that 6,8% of children and adolescents have an anxiety disorder, which makes it the most common disorder in childhood. The hypothesis of the research was not confirmed. It was determined that adolescents are more anxious that children or parents. One can also note that gender has a greater influence on the level of anxiety than age, which can indicate that females are more prone to anxiety than males.
Parallel keywords (Croatian)anksioznost djeca adolescenti adolescencija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:536580
CommitterBisera Kopf