undergraduate thesis
Quality of life in patients with Parkinson's disease

Srđan Vinko (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Metadata
TitleKvaliteta života oboljelih od Parkinsonove bolesti
AuthorSrđan Vinko
Mentor(s)Silva Butković Soldo (thesis advisor)
Abstract
Cilj istraživanja: Cilj je rada prikazati i utvrditi utjecaj prisutnih simptoma na svakodnevno funkcioniranje oboljeloga i utvrditi što bi moglo pridonijeti povećanju stupnja kvalitete života oboljelih. Nacrt studije: Istraživanje presjekom provedeno je u specijalističkoj ambulanti na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek i u Udruzi oboljelih od Parkinsonove bolesti “Buđenje”. Ispitanici i metode: U istraživanje je bio uključen 31 ispitanik s dijagnozom Parkinsonove bolesti. Metoda istraživanja bila je strukturirani anketni upitnik Parkinson's disease quality of life questio-nare (PDQL). Prvih šest pitanja sadrži sociodemografske podatke s ponuđenim odgovorima ili prostorom za dopisati odgovor. Kvaliteta života istražuje se upitnikom koji sadrži 37 pitanja po-složenih u četiri domene: simptomi bolesti (14), sustavni simptomi (7), emocionalno funkcionira-nje (9) i društveno funkcioniranje (7). Odgovori ispitanika označeni su Likertovom skalom od 5 stupnjeva pri čemu stupnjevi označavaju: sve vrijeme (1*), većinu vremena (2*), povremeno (3*), rijetko (4*), nikad (5*). Rezultati: Prema dobivenim rezultatima iz procjene kvalitete života zaključujemo da je kvaliteta života znatno narušena. Većina ispitanika na ponuđene tvrdnje odgovorila je „većinu vremena“ i „povremeno“. Utvrđeno je da ne postoji značajna razlika između rangova odgovora ispitanika za poteškoće u odnosu na dob, spol i dužinu ukupnog trajanja bolesti. Zaključak: Iz rezultata je vidljiva uloga medicinske sestre u edukaciji bolesnika i člana obitelji i u pružanju direktne zdravstvene njege. Aktivno sudjelovanje bolesnika u skrbi za sebe (uz pomoć zdravstvenog osoblja ili obitelji) ima veliki utjecaj na njegovu percepciju o utjecaju bolesti na kva-litetu njegova života.
Keywordsquality of life Parkinson's disease PDQL Department of Neurology University Hospital Centre Osijek.
Parallel title (English)Quality of life in patients with Parkinson's disease
Committee MembersSilva Butković Soldo
Radivoje Radić
Vesna Ilakovac
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Neurology
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUnivaersity undergraduate study:specialization in: nursing
Academic title abbreviationuniv. bacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-01-12
Parallel abstract (English)
Study goal: The aim of study is to show and determine the impact of symptoms present in the daily functioning of the affected and to determine which could contribute to the increase of the quality of life of patients. Study design: Cross sectional research conducted via the section in the specialist clinic at Depar-tment of Neurology, University Hospital Centre Osijek, and in the Association of people with Parkinson's disease „Awakening“. Methods and participans: The study included 31 patients diagnosed with Parkinson's disease. The method of research was structured questionnaire Parkinson's disease quality of life questio-nare (PDQL). The first six questions containing socio-demographic data with multiple choice or space to record the answer. Quality of life is investigated with a questionnaire containing 37 que-stions arranged in four domains: symptoms of illness (14), systemic symptoms (7), emotional fun-ctioning (9) and social functioning (7). Respondents indicated Likert scale of 5 degrees with gra-des representing: all the time (* 1), most of the time (2 *), occasionally (3 *), rarely (4 *), never (5 *). Results: According to the results obtained from evaluation of quality of life, we concluded that the quality of life people are significantly impaired. Most of respondents responded to given cla-ims with: most of the time and occasionally. It was found that there was no significant difference between the rankings of respondent's answers for difficulties in total, considering the age, gender and the lenght of the total duration of the illness. Conclusion: The results show the role of nurses in the education of patients and family members as well as providing direct health care. The active participation of patients in the care of themsel-ves, either by medical personnel or family, has a great influence on his perception of the quality of your life and the impact of disease on quality of life.
Parallel keywords (Croatian)kvaliteta života Parkinsonova bolest PDQL Klinika za neurologiju Kli-nički bolnički centar Osijek.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:654448
CommitterBisera Kopf