master's thesis
Novi laktacijski model temeljen na Woodovom i MilkBot laktacijskom modelu

Miroslav Janković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku
Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku
Metadata
TitleNovi laktacijski model temeljen na Woodovom i MilkBot laktacijskom modelu
AuthorMiroslav Janković
Mentor(s)Nenad Šuvak (thesis advisor)
Abstract
U radu proučavamo laktacijske modele za modeliranje dnevnog prinosa mlijeka muznih krava tijekom laktacije. Prvo definiramo osnovne pojmove kao što su laktacija, prinos mlijeka, laktacijska krivulja i perzistencija. Zatim se usmjeravamo na statističku analizu podataka ustupljenih od tvrtke Farmeron d.o.o. koja uključuje deskriptivnu statistiku, grafičke prikaze prinosa mlijeka i kutijastih dijagrama te primjenu različitih statističkih testova. Na osnovu statističke analize podataka prinose mlijeka muznih krava dijelimo u tri grupe. Prvu grupu čine prinosi mlijeka muznih krava u prvoj laktaciji, drugu prinosi mlijeka muznih krava u drugoj laktaciji i treću prinosi mlijeka muznih krava u trećoj ili većoj laktaciji. Nakon statističke analize podataka prelazimo na glavnu tematiku rada, a to su laktacijski modeli. U radu proučavamo četiri laktacijska modela. To su Woodov laktacijski model i njegova modifikacija te Wilminkov i MilkBot laktacijski model. Svaki model u svojoj definiciji uključuje odredeni broja parametara koje je potrebno procijeniti. Procjenu radimo koristeći Levenberg-Marquardt algoritam. Modele usporedujemo koristeći grafičke prikaze laktacijskih krivulja dobivenih modelima i mjere kvalitete modela od kojih ćemo koristiti korigirani \mathbb{R}^{2}, standardnu grešku reziduala te Akaike i Bayesov informacijski kriterij. U zadnjem dijelu diplomskog rada prikazat ćemo novi model dobiven kombinacijom Woodovog i MilkBot laktacijskog modela te njegovu usporedbu s Woodovim, MilkBot i Wilminkovim laktacijskim modelom. Novi model pokazat će se kao najbolji za modeliranje dnevnog prinosa mlijeka krava.
Keywordslactation milk yield persistency lactation curve lactation model LevenbergMarquardt algorithm.
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Lower level organizational unitsZavod za teorijsku matematiku
Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Mathematics
Applied Mathematics and Mathematical Modeling
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMathematics; specializations in: Financial and Statistical Mathematics, Mathematics and Computer Science, Industrial and Applied Mathematics
Study specializationFinancial and Statistical Mathematics
Academic title abbreviationmag.math.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
The thesis will be dealing with lactation models for modeling the daily milk yield during the lactation period. First we define the basic concepts such as lactation, milk yield, lactation curve and persistency. After that we focus on statstical analysis of data provided by company Farmeron d.o.o which includes descriptive statistics, plot of daily milk yield during lactation period, boxplots and the applications of various statistical tests. We divided dairy cows into three gropus. First group consits from dairy cows in first lactation, second from dairy cows in second lactation and third drom dairy cows in third or bigger lactation. After statistical analysis we pass to the main thesis of this paper. That are lactation models. We describe four lacation model. That are: Wilmink, MilkBot, Wood lactation model and modification of Wood lactation model. Each model in his definition has several parameters which we need to estimate. We estimate them using Levenberg-Marquardt algorithm. Then we compare lacation models using plots of lactation curves and measures for the quality of models such as adjusted \mathbb{R}^{2},, residual standard deviation, Akaike and Bayesian information criterion. In the last part of thesis we will show new model which is combination of Wood and MilkBot lactation model and compare him with Wood, MilkBot and Wilmink lactation model that will prove the best for modeling dairy milk yield during lactation in all gropus.
Parallel keywords (Croatian)laktacija prinos mlijeka perzistencija laktacijska krivulja laktacijski model Levenberg-Marquardt algoritam
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:694948
CommitterMirna Šušak Lukačević