master's thesis
Uloga odgojitelja u provođenju istraživačkih aktivnosti u dječjem vrtiću

Jelena Brkić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleUloga odgojitelja u provođenju istraživačkih aktivnosti u dječjem vrtiću
AuthorJelena Brkić
Mentor(s)Edita Borić (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog diplomskog rada je Uloga odgojitelja u provođenju istraživačkih aktivnosti u dječjem vrtiću. Odgojitelj ima značajnu ulogu u radu s djecom, jer istodobno treba biti evaluator, organizator, poticatelj i suradnik djece. Cilj istraživanja diplomskog rada je ispitati koja je uloga odgojitelja u planiranju, organiziranju i provođenju istraživačkih aktivnosti u dječjem vrtiću. Postavljena je pretpostavka da odgojitelji u velikoj mjeri sudjeluju u svakom segmentu provođenja istraživačkih aktivnosti u dječjem vrtiću. Za potrebe istraživanja korišten je anketni upitnik koji se sastoji od tvrdnji Likertova tipa i proveden je na uzorku od 30 odgojitelja. Istraživačke aktivnosti zastupljene su u dječjem vrtiću već od najranije dobi, ali u vrlo malom postotku od 10%. To se mijenja kako rastu djetetove mogućnosti i samim tim postaju sve zastupljenije, a posebno u starijoj dobnoj skupini. Istraživanje je pokazalo da veliki broj odgajatelja, u svom radu, provodi različite teme i aktivnosti koje djeca istražuju. Odabir tih tema najčešće je u dogovoru s djecom. U pr ipremi za istraživačke aktivnosti odgojitelji koriste različite izvore informacija, dok bi suradnja sa stručnjacima iz škole trebala biti znatno veća. Centar za istraživanje uglavnom je formiran povremeno i situacijski. U njemu se nalazi bogatstvo materijala podjednako nabavljeno uz pomoć roditelja, osobnim angažmanom i iz već postojećeg fonda vrtića. U pripremi materijala za istraživačke aktivnosti podjednako sudjeluju i djeca i odgojitelji, dok je u provođenju aktivnosti situacija drukčija. Djeca rijetko samostalno provode aktivnosti jer je asistencija odgojitelja dominantna. Rezultate istraživanja odgojitelji najčešće koriste za nadogradnju daljnjeg rada i samorefleksiju, dok pisanje članaka o tijeku i rezultatima dječjih akcija u velikom postotku odgojitelji ne objavljuju izvan svoje ustanove. Postoji niz okolnosti koje utječu na organizaciju i provođenje istraživačkih aktivnosti, a neke i otežavaju sam rad. Često su to veliki broj djece u skupini, inkluzija djece s teškoćama u razvoju, mješovitost skupine ili slaba materijalna opremljenost skupine ili vrtića. Uspješnost i učestalost provođenja svih aktivnosti u dječjem vrtiću, pa tako i istraživačkih, ovisi o kreativnosti i sposobnosti odgojitelja da iskoristi raspoložive resurse u svoju i dječju korist.
Keywordseducators’ role research activities child materials reflection
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineINTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE
Educational Sciences (Child and Educational Psychology, Sociology of Education, Political Science of Education, Economics of Education, Anthropology of Education, Neurosciences and Early Learning, Educational Disciplines)
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate pre-school education
Academic title abbreviationmag.praesc.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-07-07
Parallel abstract (English)
The topic of this thesis is the educators’ role in conducting research activities in kindergarten. Educator plays a significant role in work with children, because at the same time he needs to be an evaluator, organizer, instigator and children’s collaborator. The aim of the thesis research is to examine the role of educators in planning, organizing and carrying out research activities in kindergarten. The assumption is set that teachers are largely involved in every aspect of conducting research activities in kindergarten. For the research purpose a questionnaire, consisting of Likert-type statements, is used and carried out on a sample of 30 educators. Research activities are represented in kindergarten from an early age, but at very small percentage of 10%. It changes as the child's capabilities grow and therefore are becoming more prevalent, especially in the older age group. Research has shown that a large number of educators, in their work, carry out a variety of topics and activities that children explore. The selection of these topics is usually in consultation with the kids. In preparation for the research activities educators use a variety of i nformation sources, while cooperation with experts from the school should be much higher. Research Centre is mainly formed from time to time and depending on situation. It is the wealth of material both acquired with the help of parents, personal commitment and the existing kindergarten fund. Children and teachers participate evenly in preparations for research activities, while in the implementation of activities situation is different. Children rarely carry out activities by themselves because the assistance of educators is dominant. Educators usually use research results to upgrade further work and self-reflection, while educators, in a large percentage, do not publish articles about the progress and results of the children's actions outside of their institutions. There are a number of circumstances which affect the organization and conduction of research activities, and some of them complicate the work itself. Often, these are large numbers of children in the group, the inclusion of children with developmental difficulties, mixed groups or weak material equipment of group or kindergarten. The success and frequency of all activity conduction in kindergarten, including research, depends on the creativity and ability of educators to use available resources in its favour and children's benefit.
Parallel keywords (Croatian)uloga odgojitelja istraživačke aktivnosti dijete materijali refleksija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:273872
CommitterJosipa Zetović