master's thesis
Kineziološka angažianost djece mlađe školske dobi

Marijana Filipović (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Odsjek za društvene znanosti
Metadata
TitleKineziološka angažianost djece mlađe školske dobi
AuthorMarijana Filipović
Mentor(s)Mara Šumanović (thesis advisor)
Abstract
Život i rad u suvremenom društvu ne prate samo nova otkrića, dostignuća i napredak u gotovo svim područjima ljudske djelatnosti nego i mnogobrojne posljedice, i to ne samo pozitivne već i negativne. Dakako, sve se te promjene odražavaju i na životu i radu ljudi, posebno na njihovu zdravlju, pa nije ni čudno što upravo očuvanje i unapređenje tjelesnog i mentalnog zdravlja postaje za suvremenog čovjeka imperativ vremena u kojem živi. Sve te karakteristike života u suvremenom društvu imaju posebnu težinu kada su u pitanju najmlađi i mladi, dakle djeca i učenici. Nedovoljno kretanje djece i mladih te boravak u zatvorenim prostorima negativno su utjecali na antropološki status i na zdravstveno stanje pojedinca općenito, a brojna istraživanja nedvojbeno upućuju na zaključak čak da je primjereno tjelesno vježbanje vrlo učinkovito i gotovo nezamjenjivo sredstvo u borbi za zaštitu i unapređivanje zdravlja, posebno s gledišta rada i življenja u suvremenom životu. Cilj ovog diplomskog rada bio je otkriti koliko su učenici uključeni u izvannastavne sportske i izvanškolske sportske aktivnosti, bave li se sportom u slobodno vrijeme i u kojoj mjeri te otkriti stavove učenika prema kineziološkim aktivnostima i bavljenju sportom u životu. Za potrebe ovog istraživanja uključen je uzorak od 61 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednoj osnovnoj školi ruralne sredine. Metodom anketnog upitnika ispitane su sportske aktivnosti (izvannastavne sportske i izvanškolske sportske aktivnosti), učestalost treninga (tjedno), aktivnost provođenja slobodnog vremena te stavovi o sportu. Rezultati istraživanja pokazali su da je njih 50 uključeno u izvannastavne ili izvanškolske sportske aktivnosti, što iznosi 82%. Razlike u bavljenju kineziološkim aktivnostima između spola nisu značajne, dok između razreda ima razlika. Učenici se više bave izvanškolskim sportskim aktivnostima, najčešće dva puta tjedno. Svijest učenika o važnosti bavljenja sportom je naglašena budući da se 44% učenika i učenica u slobodno vrijeme bavi sportom, a 57% učenika i učenica vrlo često se želi baviti sportom. Glavni razlog zbog kojeg se ne bave sportom je taj što se bave drugim aktivnostima.
Keywordspupils extracurricular and out of school sports activities leisure activities sports
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Lower level organizational unitsOdsjek za društvene znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Interdisciplinary Social Sciences
Methodology Courses of the Social Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeTeacher Education
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-29
Parallel abstract (English)
The life and work in a modern society do not follow only new discoveries, achievements and progress in almost all areas of human activity, but also a number of consequences, not only positive but also negative. Of course, all these changes reflect on the life and work of people, especially to their health, so it is not surprising that just the preservation and improvement of physical and mental health of modern man becomes imperative of the time in which he lives. All these characteristics of life in a modern society have a special weight when it comes to the youngest and young, so children and students. Insufficient movement of children and young people and stay indoors had a negative impact on the anthropological status and the health status of the individual in general, and numerous studies have undoubtedly point to the conclusion that even the appropriate physical exercise is very effective and almost indispensable tool in the fight for the protection and promotion of health, particularly from the standpoint of the work and life in the modern life.The aim of this thesis was to find out how many students are involved in extracurricular sports and out of school sports activities, do they do sports in their free time and to what extent, and discover the attitudes of students towards kinesiology activities andrecreation in their lives. The purposes of this study included a sample of 61 students from the first to the fourth grade in elementary school in a rural area. Method of the questionnaire tested sports activities (extracurricular sports and out of school sports activities), training frequency (weekly), leisure activities and attitudes about the sport. The results showed that 50 of them are involved in extracurricular or out of school sports activities, which is 82%. Differences in dealing with kinesiology activities between the sexes are not big, while there are differences between classes. Students are more engaged in out of school sports activities, usually twice a week. Student awareness of the importance of sports is highlighted as the 44% of students in their free time do sports, and 57% of boys and girls want to play sports very often. The main reason for not being engaged in sports is that they are engaged in other activities.
Parallel keywords (Croatian)učenici izvannastavne i izvanškolske sportske aktivnosti aktivnosti slobodnog vremena sport
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:460801
CommitterJosipa Zetović