master's thesis
Hrvatska središte europske raznolikosti biljaka

Ivana Jurković (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Odsjek za prirodne znanosti
Metadata
TitleHrvatska središte europske raznolikosti biljaka
AuthorIvana Jurković
Mentor(s)Irella Bogut (thesis advisor)
Abstract
Biološka raznolikost označava svu raznolikost života na zemlji. Raznolikost vrsta je jedan od najboljih pokazatelja biološke raznolikosti. Biljke su osnova o kojoj ovisi ostala bioraznolikost. S 0,075 vrsta/km, Hrvatska se nalazi na trećem mjestu u Europi, odmah iza Slovenije i Albanije. U Hrvatskoj je zabilježeno 8829 vrsta i podvrsta biljaka i algi, no tek je istraženo 86% biljnog svijeta. Hrvatska je podijeljena na nekoliko biogeografskih područja prema flornom elementu. Proteže se na međi dviju vegetacijskih regija: Holarktisa i eurosibirske-mediteranske regije. U Hrvatskoj nalazimo i mnoge stanišne tipove od kojih su neki karakteristični za Hrvatsku. Hrvatska je bogata endemičnom florom zbog specifičnih povijesnih, klimatskih, geomorfoloških prilika i velikog broja stanišnih tipova. Glavni centri endemske flore su planine Velebit i Biokovo. Na Velebitu je otkriveno 2700 biljnih vrsta i 78 endema od kojih je najpoznatije velebitska degenija, dok Biokovo broji oko 1400 svojti i jedno je od endemičnih središta. Glavni razlozi ugroženosti hrvatske flore su gubitak ili degradacija staništa koja su ugrožena antropogenim aktivnostima i vegetacijskim sukscesijama. Jedan od uzročnika ugroženosti su i invazivne biljke. Kako bi se očuvala raznolikost biljaka donose se zakoni za zaštitu pojedinih svojti, navođenje svojte u nekoj od međunarodnih konvencija ili programa zaštite i lokaliteta sa zaštićenim područjima. Od 2007. koristi se mehanizam ekološke mreže Natura 2000. 2005. godine izdana je Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske koja sadrži svoje svrstane prema kriteriju ugroženosti. Crvenu knjigu možemo i pretraživati online u bazi podataka Flora Croatica Database te pretraživati i podatke o ostalim biljnim vrstama na području Hrvatske
Keywordsbiodiversity flora vegetation endemic plant Croatia
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Lower level organizational unitsOdsjek za prirodne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Biology
Botany
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeTeacher Education
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-07
Parallel abstract (English)
Biological diversity refers to all the diversity oflife on earth. The diversity of species is one of the best indicators of biodiversity. Plants are the basis on which depends all the other biodiversity. With 0,075 species/km², Croatia is in the third place, just behind Slovenia and Albania. In Croatia, 8829 species and subspecies of plants and algae have been recorded, but only 86% of the plant world has been researched. Croatia is divided into several biogeographical regions according to the floral element. It stretches on the border of two vegetation regions: Holarktisa and Euro-Siberian-Mediterranean region. In Croatia, there are many habitat types of which some are typical for Croatia. Croatia is rich in endemic flora due to its specific historical, climatic and geomorphological conditions and the large number of habitat types. The main centers of endemic flora arethe mountains Velebit and Biokovo. 2700 plant species and 78 endemic species were discovered on Velebit, of wich the most famous is the Velebit degenia, while mountain Biokovo has about 1.400 species and is one of the endemic centers. The main threat to the Croatian flora are habitat loss or degradation, which are threatened by anthropogenic activities and vegetation succession. One of the causes of vulnerability are invasive plants. In order to preserve the diversity of plants, laws for the protection of certain species are made, listing species in any of the international conventions or protection programs and sites with protected areas. Since 2007 ecologic net mechanism Natura 2000 is used. In 2005 Red Book of Croatian vascular flora was published, containing classified species listed according to the criteria of vulnerability. Red Book can also be searched online at the Flora Croatica Database, as well as the data on the other plant species on the Croatian territory.
Parallel keywords (Croatian)biološka raznolikost flora vegetacija endem Hrvatska
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:391285
CommitterJosipa Zetović