master's thesis
Upoznavanje drveća i grmlja u djece mlađe školske djece

Kristina Kristić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Metadata
TitleUpoznavanje drveća i grmlja u djece mlađe školske djece
AuthorKristina Kristić
Mentor(s)Irella Bogut (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad izrađen je na Odsjeku za prirodne znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku iz predmeta Poznavanje biljaka i životinja pod vodstvom mentorice doc. dr. sc. Irelle Bogut, izvanredne profesorice i mentora mr. sc. Željka Popovića, profesora visoke škole. Šume su pluća našeg planeta, a s obzirom na građu listova drveća i njihovom trajanju, razlikujemo listopadno i vazdazeleno drveće. Prema tome šume mogu biti listopadne, vazdazelene i mješovite. U listopadnim šumama prevladava drveće koje u jesen gubi sve lišće. To su, primjerice, hrast i bukva. U vazdazelenim šumama raste drveće koje tijekom cijele godine ima zeleno igličasto lišće. Takvi su, primjerice, jela, smreka i bor. U mješovitim šumama raste i listopadno i vazdazeleno drveće, npr. bukva, jela i smreka. Osim drveća, u šumama raste i grmlje, npr. divlja ruža, bazga, lijeska i kupina. Cilj je diplomskog rada ispitati poznavanje šumskog drveća i grmlja kod djece mlađe školske dobi te vidjeti postoji li razlika u znanju o šumskom drveću i grmlju kod učenika i studenata. Populacija obuhvaćena ovim istraživanjem su učenici mlađe školske dobi, ukupno 50 učenika trećih i četvrtih razreda Osnovne škole „Voćin“ u Voćinu te 50 studenata 1. godine učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. U istraživanju je kao instrument korišten test. Test je sadržavao 15 pitanja različitog tipa. Od ukupno 100 ispitanika, 66% je znalo da šume mogu biti listopadne, vazdazelene i mješov ite (82% učenika i 50% studenata). Najviše ispitanika prepoznalo je orah na fotografiji – 90/100 (46/50 učenika i 44/50 studenata), zatim kesten – 89/100 (48/50 učenika i 41/50 studenata), jabuku – 84/100 (48/50 učenika i 41/50 studenata), kupinu – 83/100 (40/50 učenika i 43/50 studenata), malinu – 76/100 (32/50 učenika i 44/50 studenata), maslinu – 75/100 (30/50 učenika i 45/50 studenata), hrast – 73/100 (43/50 učenika i 39/59 studenata) te ostala drveća i grmlja. Tisu, svib, hrast crniku, crni bor, jarebiku i poljski jasen nije prepoznao niti jedan učenik, također niti jedan student. Rješavanjem ovog testa pokazano je da nema značajnih razlika u poznavanju šumskog drveća i grmlja između učenika trećih i četvrtih razreda osnovne škole. Također nema ni značajnih razlika u poznavanju šumskog drveća i grmlja između učenika i studenata. Nastavni plan i program za osnovnu školu propisuje za četvrti razred nastavnu temu Šuma koja obuhvaća područje istraživanja koje sam provela u istraživanju.
Keywordsforest trees bushes primary school children students
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Interdisciplinary Natural Sciences
Teaching Methods in the Natural Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated undergraduate and graduate university Class Teacher Studies
Academic title abbreviationMag.prim.educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
Graduation work has been made in the Department of Natural Sciences of Faculty of Educational Sciences in Osijek in the subject "Knowledge of plants and animals" under the mentorship of doc. Ph. D.. Irella Bogut, Associate Professor and mentor mr. sc. Željko Popović, College Professor. Forests are the lungs of our planet. Considering the structure of leaves of trees and their duration, we distinguish deciduous and evergreen trees. Therefore forests can be deciduous, evergreen and mixed. In deciduous forests prevail trees that lose all the leaves in autumn. These are, for example, oak and beech. In the evergreen forests there are trees that throughout year has a green needle-like leaves. Such as fir, spruce and pine. In mixed forests there are both, deciduous and evergreen trees, for example, beech, fir and spruce. Beside the trees, in forests there are bushes,too. For example, there are wild rose, elder, hazel and blackberries. The aim of the graduate work is to examine the knowledge of forest trees and bushes of children under school age, and to see whether there is a difference in knowledge of forest trees and bushes between pupils and students. The population of this study included primary school children. In total there are 50 students of third and fourth grade of Voćin Primary school in Voćin and 50 First Year Students at the Faculty of Educational Sciences in Osijek. Tests were used as research instruments. The test consisted of 15 questions of different types. Out of 100 respondents, 66% knew that the forest can be deciduous, evergreen and mixed (82% of pupils and 50% of students). Most respondents recognized the nut in the photo - 90/100 (46/50 pupils and 44/50 students), followed by chestnut - 89/100 (48/50 pupils and 41/50 students), apple - 84/100 (48/50 pupils and 41/50 students), blackberry - 83/100 (40/50 pupils and 43/50 students), raspberry - 76/100 (32/50 pupils and 44/50 students), olive - 75/100 (30/50 pupils and 45/50 students), oak - 73/100 (43/50 pupils and 39/59 students) and other trees and bushes. Tisa, dogwood, oak, pine, mountain ash and ash has not been recognised nighter by primary school children, nor by students. Resolution of this test shows us that there aren't any significant differences in knowledge of forest trees and bushes between the students of third and fourth graders. There are also no significant differences in knowledge of forest trees and bushes between primary school children and students. The curriculum for primary school prescribes the teaching topic Forest for fourth graders that includes an area of research that I carried out in this research.
Parallel keywords (Croatian)šuma drveće grmlje djeca mlađe školske dobi studenti
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:625564
CommitterNikolina Milanović