undergraduate thesis
Koordinacija u djece predškolske dobi

Bonita Kristić (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
Metadata
TitleKoordinacija u djece predškolske dobi
AuthorBonita Kristić
Mentor(s)Mara Šumanović (thesis advisor)
Abstract
Koordinacija je najvažnija motorička sposobnost, jer sudjeluje u realizaciji svake motoričke strukture, od najjednostavnijih pa do najsloženijih oblika gibanja. Naziva ju se i "motoričkom inteligencijom". Dobru koordinaciju kod djeteta ćemo prepoznati ako se ono lako kreće u prostoru, ako su njegove motoričke radnje svojim redoslijedom, kao i vremenski, kvalitetno kontrolirane. Predškolska djeca razvijaju koordinaciju kroz aktivnosti poput elementarnih i štafetnih igara, manipulativnih gibanja s loptom te kroz biotička motorička znanja. Razvoj koordinacije predstavlja i jednu od važnih zadaća osnovne aktivnosti ili sata tjelesne i zdravstvene kulture. Danas se sve više pozornosti posvećuje sustavnom planiranju procesa vježbanja djece predškolske dobi jer je opće poznato kako je višestrani psihosomatski razvoj već u ranom djetinjstvu od velike važnosti i za ostale aspekte rasta i razvoja. Cilj ovog završnog rada jest definirati motoričku koordinaciju, ispitati razinu koordinacije kod djece u dobi od 4-5 godina, te moguće razlike s obzirom na spol i uključenost u kineziološke aktivnosti. Provedeno je istraživanje u kojemu su, u svrhu utvrđivanja promjena i utjecaja sportskog programa na razvoj koordinacije djece predškolske dobi, prikupljeni podaci za 50-ero djece, prosječne starosti 4,69 godina (SD = 0,36), podijeljenih u dva subuzorka (redovni i sportski program). U svakom od subuzoraka bilo je 11 dječaka i 14 djevojčica, te 9-ero djece koja pohađaju 2-3 puta tjedno izvan programske kineziološke aktivnosti. Za procjenu koordinacije korišteni su testovi poligon unatrag i skok u dalj s mjesta. Podaci istraživanja su obrađeni faktorskom analizom, T-testom za nezavisne uzorke i trofaktorskom analizom varijance. Dobiveni rezultati su pokazali kako je razina koordinacije djece u skladu s dosadašnjim istraživanjima. U oba motorička testa utvrđena je razlika između djece koja pohađaju različite vrtićke programe i realiziraju različite programske sadržaje. Djeca u sportskoj skupini u području koordinacije izrazito su dominantnija od djece koja pohađaju redovan vrtićki program. Pohađanje dodatnih izvan programskih aktivnosti pokazalo je pozitivan utjecaj na rezultate u testovima za procjenu koordinacije. Također su uočene spolne razlike, pri čemu dječaci postižu bolje rezultate od djevojčica u oba testa za procjenu koordinacije. Ovo potvrđuje kako se planiranim i programiranim tjelesnim vježbanjem može kvalitetno utjecati na razvoj koordinacije.
Keywordscoordination preschool children research kinesiological activities differences
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Education
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate pre-school education
Academic title abbreviationuniv.bacc.praesc.educ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
Coordination is the most important motor skill, because it participates in the implementation of each motor structure, from the simplest to the most complex forms of motions. It is also called "motor intelligence". Good coordination of a child can be recognized if it moves easily in the space, if his motor skills are in their order, as well as nicely time managed and controlled. Preschool children develop coordination through activities such as elementary and relay-race games, manipulative movements with a ball and through the fundamental movement skills. The development of coordination is one of the important tasks of physical education. Today, more and more attention is paid to systematic planning of the process of exercise for preschool children since it is known that the multilateral psychosomatic development in early childhood is of great importance for other aspects of growth and development. The aim of this thesis is to define the motor coordination, examine the level of coordination in children 4-5 years old, and possible differences in regard to gender and involvement in kinesiological activities. A research was conducted in which, in order to identify changes and the impact of sports program on the development of coordination of preschool children, the data was collected for 50 children, with average age of 4.69 years (SD = 0.36), divided into two subgroups (regular and sports program). In each of the subsamples were 11 boys and 14 girls, and 9 children who attend 2-3 times a week additional kinesiological activities. Methods that were used for the assessment of coordination are polygon backwards and standing long jump. Research data has been processed by factor analysis, T-test for independent samples and tri-factor analysis of variance. The results showed that the level of coordination of children is in accordance with current research. Both motor tests showed there is a difference between children who attend different kindergarten groups and implement different program content. Children who attend the sports group are extremely more dominant in the area of coordination than the children attending regular kindergarten program. Attending the additional program activities showed a positive correlation with higher results in screening tests of coordination. There have also been found gender differences, while boys do better than girls in both tests for assess of coordination. This confirms that the planned and programmed physical exercise may well affect the development of coordination.
Parallel keywords (Croatian)koordinacija predškolska djeca istraživanja kineziološke aktivnosti razlike
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:367240
CommitterJosipa Zetović