doctoral thesis
Discourse Analysis of Naming and Predication for Ethnic Groups and States in Croatian Print Media

Dubravka Kuna (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
Metadata
TitleDiskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku
AuthorDubravka Kuna
Mentor(s)Ljiljana Šarić
Abstract
Pozornost ovog rada usmjerena je na strategije imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku i načine njihove jezične realizacije. Metodološki okvir analize je diskursnopovijesni pristup (Reisigl i Wodak 2009), jedan od pristupa unutar kritičke paradigme analize diskursa. Analiza strategija imenovanja ima za cilj odgovoriti na pitanje kako se narodi i države imenuju i kako se na njih jezično upućuje, dok analiza strategija opisa razmatra načine kvalificiranja naroda i država i jezična sredstva koja se pritom rabe. Razmatra se na koji su način te dvije strategije u ulozi izgradnje određenog nacionalnog identiteta u novinskom diskursu. Također se analizira sadržaj iskaza o učestalo spominjanim narodima i državama. U radu se analiziraju konceptualne metonimije i metafore pri imenovanju naroda i država. Česti metonimijski modeli u analiziranom korpusu su vlastita imena, karakteristične riječi te državni i kulturno-povijesni simboli za narod ili državu. Vlastita osobna imena osobito su plodan izvor metonimijskih modela, a slijede zatim geografska imena, imena iz sporta, imena iz književnosti i umjetnosti te imena proizvoda. Metafore zabilježene u korpusu tematiziraju države kao životinje, ljude, mitska bića, strojeve i događaje, a državne granice kao prepreke. U odnosu na metonimiju u funkciji imenovanja naroda i država, broj metafora u istoj ulozi bitno je manji. Pri opisu naroda i država tematiziraju se veličina i status zemlje, geografska blizina ili udaljenost u odnosu na Hrvatsku kao deiktičko središte, društveno i političko uređenje, prevladavajuću religiju te eksplicitne „nacionalne osobine“ i vrednovanje različitih životnih aspekata. Evaluacije koje se o narodima i državama izriču u velikoj su mjeri stereotipne, a mogu biti pozitivne ili negativne. Jezična sredstva koja se pritom koriste na različitim su razinama složenosti i uključuju atribute, apozicije, jednostavne rečenice, složene rečenice, kolokcije i različita retorička sredstva. Analiza korpusa pokazuje da se u hrvatskom novinskom tisku učestalo spominju zemlje bivše Jugoslavije konceptualizirane kao skupina i pojedinačno, zatim skupina europskih zemalja te skupina u koju možemo uključiti sve ostale zemlje. U radu se u različitom opsegu analiziraju odnosi koje vladaju među neposrednim jezičnim jedinicama nekog iskaza, intertekstualni ili interdiskurzivni odnosi, situacijski kontekst te širi sociopolitički i povijesni kontekst diskursne prakse. Također se govori o općim obilježjima diskursa o narodima i državama.
Keywordsdiscourse analysis discourse-historical approach national identity print media discourse nomination strategy predication strategy context
Parallel title (English)Discourse Analysis of Naming and Predication for Ethnic Groups and States in Croatian Print Media
Committee MembersIvo Žanić (committee chairperson)
Marija Omazić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
UDK811.163.42
LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE
Croatian language
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmeLinguistics
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-15
Parallel abstract (English)
The thesis focuses primarily on the nomination and predication strategies for ethnic groups and states in the Croatian print media and the means of their linguistic realization. The methodological framework follows the discourse-historical approach (Reisigl i Wodak 2009), an approach within the critical paradigm of discourse analysis. The analysis of nomination strategies explores how ethnic groups and states are named and coded linguistically, whereas the analysis of predication strategies shows how they are qualified and which linguistic devices are used for this purpose. The subsequent discussion focuses on how these two strategies contribute to the construction of the particular national identity in the print media discourse. In addition, the contents analysis of news articles discussing frequently mentioned ethnic groups and states is carried out. Linguistic analysis concentrates on the conceptual metonymies and metaphors used to name ethnic groups and states. The findings of the corpus analysis indicate that frequently employed metonymic models include proper names, characteristic words and cultural and historical symbols. Personal names proved to be a particularly fertile source of metonymy, followed by geographical names, names from the sports, literature and arts, names of food and industrial products etc. The metaphors detected in the corpus thematize states as animals, people, mythical creatures, machines and events whereas state boundaries are experienced as obstacles. In comparison with metonymy, the occurrences of metaphor performing the same function are significantly smaller. The predication strategies thematize the size and status of the state, the geographical closeness or distance with regard to Croatia as the deictic center, the system of social and political organization, predominant religion, explicit “national characteristics” and evaluation of different aspects of life. Qualifications about ethnic groups and states often express stereotypes which may be either positive or negative. Linguistic devices used for realization of predication strategies vary in linguistic complexity and range from attributes, appositions, simple and complex clauses to collocations, idioms and different rhetorical devices. The findings of the corpus analysis indicate that the most frequent states in the Croatian print media include: the states of the former Yugoslavia conceptualized both as a group and as individual states, the group of European states and the group including all other world states. In the thesis, the relations within the immediate units of a particular utterance, intertextual or interdiscursive relations, situational context and a wider sociopolitical and historical context of discursive practice are examined to varying degrees. Finally, the general characteristics of the discourse about Others are discussed as well.
Descriptors
(NSK Kontrolirani rječnik)
Parallel keywords (Croatian)analiza diskursa diskursno-povijesni pristup nacionalni identitet novinski diskurs strategija imenovanja strategija opisa kontekst
Extent240 str.
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:858116
CommitterGordana Gašo