doctoral thesis
Onomastic analysis of medieval administrative texts and tombstone inscriptions from Bosnia and Herzegovina

Indira Šabić (2014)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
Metadata
TitleOnomastička analiza bosansko-hercegovačkih srednjovjekovnih administrativnih tekstova i stećaka
AuthorIndira Šabić
Mentor(s)Milica Lukić
Abstract
Doktorski rad donosi analizu onimijskoga sloja bosansko-humskih administrativnih i stećkovnih tekstova koji su pisani ili klesani od X./XI. do XV./XVI. stoljeća. U uvodnome dijelu rada Uvod u srednjovjekovnu onomastiku Bosne i Huma, donosi se kratak osvrt na povijest Bosne i Huma, i definiraju se čimbenici koji su uzrokovali razvoj antroponimijske formule, obrazlažu se teorijska podloga rada, metodološki postupci, te svrha i ciljevi istraživanja, donosi se osvrt na sam predmet istraživanja, osnovne podatke o administrativnim tekstovima, stećcima i knjigama zaduženja. U istome dijelu donosi se skontracija dosadašnjih istraživanja definiranoga korpusa koja su provedena iz perspektive znanosti i umjetnosti, prezentiraju se podaci o autorima i njihovim djelima koja su potpomogla znanstvenome istraživanju korpusa. U dijelu Onomastička nužnost, vrijednost i terminologija (onomastička os prostora i os vremena), definira se onomastička terminologija koja će biti potrebna za razumijevanje i interpretaciju podataka i cijelokupnoga rada. U poglavlju Imenovanje ljudi u Bosni i Humu s prikazom kulturnopovijesne pozadine, utvrđeno je u kojoj je mjeri onimijski element rasprostranjen u geografski susjednoj i genetski srodnoj onomastičkoj građi. Obrađeni su antroponimi i njihove podvrste, koje su obrađene po podrijetlu, obliku i značenju. Proučavanje građe podrazumijevalo je prikaz razvoja antroponimijske formule, razradbu slavenskih elemenata, strukture imena (tvorbeni tipovi, osnove, sufiksi) i njihovih fonoloških i semantičkih karakteristika. Poglavlje Analiza bosansko-humskih prezimena, donosi rezultate istraživanja u domeni bosansko-humskih prezimena. Definirane su faze razvoja i ustaljivala prezimena, njihova struktura i semantika. Unutar poglavlja Toponimijski sustav Bosne i Huma, utvrđene su vrste toponima, podrijetlo, tvorba i stupanj očuvanja starijih imena i stranih elemenata u njima. Utvrđene su toponimijske kategorije: imena naselja i privatnih površina. Urađena je semantička analiza toponimijskoga korpusa, s obzirom na imena koja odražavaju prirodna svojstva regije i kulturne toponime koji izražavaju čovjekovu djelatnost. Rezultati cjelokupnoga istraživanja su objedinjeni Zaključkom koji sažima osnovne rezultate onomastičke analize administrativnih tekstova i inskribiranih stećaka
Keywordsadministrative texts adstrat anthroponymic formulas anthroponymy Bosnia and Hum compound names onomastics substrate tombston inscriptions toponymy
Parallel title (English)Onomastic analysis of medieval administrative texts and tombstone inscriptions from Bosnia and Herzegovina
Committee MembersLjiljana Kolenić (committee chairperson)
Tanja Kuštović (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Slavic Studies
UDK811.163.42
LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE
Croatian language
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmeLinguistics
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2014-12-05
Parallel abstract (English)
The dissertation presents onomastic analysis of Bosnian and Herzegovinian administrative texts and tombstone inscriptions written in the period from 10th to 16th century. Introduction to medieval onomastics of Bosnia and Hum provides a brief overview of the history of Bosnia and Hum, defines the factors that caused the development of the anthroponymic formulas, explains the methodological procedures, purpose and objectives of the research, deals with the subject of the research and provides basic information on administrative texts and tombstones. In the chapter Onomastic necessity, value and terminology, terminology needed for the understanding and interpretation of data and the entire work is defined. In the chapter Naming people in Bosnia and Hum, names are analyzed with respect to their anthroponymic origin, form and semantics. The development of the anthroponymic formulas determined the structure of names (formation types, basics, suffixes) and their phonological and semantic features. The section Analysis of Bosnian and Hum surnames provides the research results in the field of Bosnian and Hum surnames. The paper defines the phases of surnames development, their frequency and the formative ways. In the chapter Toponymic system of Bosnia and Hum, the types of toponyms, the origin, formation and degree of preservation of older names and foreign elements in them are defined. Toponymic categories of place names and private areas are determined. A semantic analysis of toponyms with respect to names that reflect the natural characteristics of the region and cultural localities that express human activities is conducted. The Conclusion summarizes the main results of onomastic analysis of medieval administrative texts and tombstone inscriptions from Bosnia and Herzegovina.
Descriptors
(NSK Kontrolirani rječnik)

Parallel keywords (Croatian)administrativni tekstovi adstrat antroponimijska formula antroponimija Bosna i Hum inskribirani stećci onomastika supstrat složena imena toponimija
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:872013
CommitterGordana Gašo