master's thesis
Techno Economic Analysis of Biogas Power Plant

Rebeka Raff (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Power Engineering
Electromagnetic Compatibility Laboratory
Metadata
TitleTehnoekonomska analiza elektrane na bioplin
AuthorRebeka Raff
Mentor(s)Zvonimir Klaić (thesis advisor)
Abstract
Jedno od temeljnih načela Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske je poticanje proizvodnje i uporabe bioplina kao obnovljivog izvora energije za proizvodnju električne energije te za toplinske potrebe. Razlog tome svakako je potreba za zbrinjavanjem otpada iz poljoprivredne proizvodnje te smanjenja emisije stakleničkih plinova. Ovaj rad temelji se na stvarnom ulaganju tvrtke koja se bavi proizvodnjom mlijeka u obnovljive izvore energije i to kroz projekt izgradnje elektrane na bioplin pri čemu će se proizvoditi električna i toplinska energija, a kao sirovina koristit će se nusproizvodi iz osnovne djelatnosti tvrtke. Analiza ulaganja u izgradnju ovakvog postrojenja provedena je s tehničko-tehnološkog te financijskog aspekta. U okviru tehničko-tehnološkog aspekta analiziran je utjecaj bioplinske elektrane na kvalitetu napona u sustavu, a u vidu ekonomskofinancijske analize provedena je detaljna analiza procjena prihoda, ekonomske opravdanosti - rentabilnosti, analiza likvidnosti u vidu financijskog toka te tržišne ocjene projekta s obzirom na povrat investicijskog ulaganja, a korištene su različite metode procjena isplativosti.
Keywordsrenewable source of energy sustainable development the biogas plant cogeneration voltage quality synchronous machine
Parallel title (English)Techno Economic Analysis of Biogas Power Plant
Committee MembersZvonimir Klaić (committee chairperson)
Damir Šljivac (committee member)
Krešimir Fekete (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Power Engineering
Electromagnetic Compatibility Laboratory
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; branch: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-15
Parallel abstract (English)
One of the basic principles of the Energy Strategy of the Republic Croatia is to encourage the production and use of biogas as a renewable energy source to produce electricity and for heating purposes. The reason for this is certainly a need for the disposal of waste from agricultural production and the reduction of greenhouse gas emissions. This work is based on real investment of company engaged in the production of milk in renewable energy sources and to the project of building biogas where it will be produced electricity and heat, and as a raw material it will be used by-products from the company's core business. Analysis of investment in the construction of this plant was carried out with the technological and financial aspects. As a part of the technical and technological aspects it was analyzed the impact of the biogas plant to the quality of the voltage in the system, in the part of economic and financial analysis it was explained a detailed analysis of revenues, the economic justification - profitability, liquidity analysis and market assessment of the project in view of the return on investment investment, used from different methods that are estimating the cost-effectiveness
Parallel keywords (Croatian)obnovljivi izvor energije održivi razvoj bioplinsko postrojenje kogeneracija kvaliteta napona sinkroni stroj
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:382034
CommitterAnka Ovničević