master's thesis
Investment dessision in power companies exposed to electricity market

Matija Koš (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
Metadata
TitleInvesticijske odluke u proizvodnim kompanijama izloženim tržnom okruženju
AuthorMatija Koš
Mentor(s)Srete Nikolovski (thesis advisor)
Krešimir Fekete (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu obraĊena je tema razvoja trţišta elektriĉne energije u Republici Hrvatskoj. Elektroprivreda je djelovala kao prirodni monopol, no takav tip nije odrţiv u današnje vrijeme. Razvijanjem elektroprivreda došlo se do ideje za kreiranjem trţišta elektriĉne energije gdje bi se mogli nadmetati razni proizvoĊaĉi elektriĉne energije, a gdje bi isto tako potrošaĉi mogli birati svoje distributere ili oni veći potrošaĉi direktno izabrati svog proizvoĊaĉa elektriĉne energije. Tijekom razdoblja 2000-2010. godine u Republici Hrvatskoj dolazi do strukturnog razdvajanja elektroprivrede po djelatnostima. Strukturnim razdvajanjem nastali su sljedeći subjekti: HEP - Proizvodnja, HEP OPS - Operator prijenosnog sustava kasnije preimenovan u HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava, HEP ODS – HEP Operator distribucijskog sustava, CROPEX – Hrvatska burza elektriĉne energije. Prvi dan pokretanja trţišta za dan unaprijed na CROPEX-u odrţan je 10. veljaĉe 2016. godine u suradnji sa NordPool-om (vodeća europska burza elektriĉne energije). Simulacijama u programu Power World vidljivi su odreĊeni pokazatelji o bitnim ĉimbenicima za investicijske odluke u nove proizvodnekapacitete. Mogu se izdvojiti 3 ĉimbenika: energent, lokacija i ograniĉenja elektroenergetskog sustava. Energent utjeĉe svojom cijenom i dostupnosti na cijenu elektriĉne energije. Što je energent skuplji skuplja je proizvodnja, što je energent udaljeniji od elektrane veći su troškovi i cijena proizvodnje mora biti veća. U simulacijama koje su odraĊene nije bilo moguće unijeti, zbog ograniĉenja programa, sve troškove vezane za elektranu. Lokacija takoĊer utjeĉe na cijenu proizvodnje. Ukoliko se nova elektrana nalazi na podruĉju gdje postoji više elektrana na malom prostoru postoji veća mogućnost da će manje proizvoditi od elektrane koja u bliţem okruţenju nema konkurencije. Ograniĉenja elektroenergetskog sustava se odnose na prijenosnikapacitet vodova. Prijenosnikapacitet vodova odreĊuje koliko elektriĉne energije moţemo prenijeti odreĊenim vodom, stoga je isplativije investirati u elektranu koja se nalazi bliţe potrošaĉima.
Keywordselectricity market power supply power plants investment investment price
Parallel title (English)Investment dessision in power companies exposed to electricity market
Committee MembersSrete Nikolovski (committee chairperson)
Goran Knežević (committee member)
Krešimir Fekete (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za elektroenergetiku
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeGraduate University Study Programme in Electrical Engineering; branch: Communications and Informatics, Power Engineering
Study specializationPower Engineering
Academic title abbreviationmag.ing.el.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-18
Parallel abstract (English)
Development of electricity market in Republic of Croatia was dealt in this paper. Electricity power industry has been acted as a natural monopoly, but this type is not viable at the present time. Development of electric power industry lead to idea of creating electricity market where various power producer could compete and consumers could choose their distributors or large consumers directly could choose their electricity producer. During the period 2000-2010 in Republic of Croatia came to the structural separation of electric power industries. Structural separation emerged following entities: HEP – Production, HEP ODS – Transmission System Operator later renamed HOPS – Croatian Transmission System Operator, HEP ODS – HEP Distribution System Operator, CROPEX – Croatia Marketplace electricity. The first day of launch markets for the day ahead at CROPEX was held on 10 Februrary 2016 in cooperation with Nord Pool (Europe's leading stock exchange electricity market). Simulations in Power World visible certain indicators concerning important factors for investment decisions in new production capacity. They can be distinguished in 3 factors: energy source, location and limits of power system. Energy source affects its cost and availability of the electricity price. If the energy source is expensive more expensive will be the production and if is the energy source farther away from the plant higher will be costs and production price will be higher. In the simulations that were carried out it was not possible to enter, because of the limitations of the program, all costs associated with the plant. Location also affects the cost of production. If the new plant is located in area where there are more power plant in a small area itis more likely that they will produce less power than that in the area where there is no competition. Limitations of the power system related to the transmission power lines. Transmission power lines determines how much electricity we can transfer with certain transmission line, therefore, is more cost-effective to invest in a power plant that is located closer to consumers.
Parallel keywords (Croatian)trţište elektriĉne energije elektroprivreda elektrane ulaganja investicije energenti cijena
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:173629
CommitterAnka Ovničević