undergraduate thesis
Application of information technology in banking

Dario Kovačević (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Department of Core Courses
Chair of Mathematics and Physics
Metadata
TitlePrimjena informatičke tehnologije u bankarstvu
AuthorDario Kovačević
Mentor(s)Dominika Crnjac Milić (thesis advisor)
Abstract
Ovim završnim radom bit će opisano i kroz primjere pokazano kako se u suvremenoinformatičko doba primjenjuje informatička tehnologija u bankarskom sustavu. Samim razvojemInterneta i internetske tehnologije paralelno su se razvijale i bankarske informacijske tehnologijezato što su banke uvidjele veliki potencijala koji tehnologija pruža u njihovom radu. Kroz rad jeobjašnjena infrastrukturni dio (hardware) i programski dio (software) tehnologija koje se koristeu bankama. Preko fizičkih uređaja poput bankomata sve do aplikacija koje korisnicimaomogućavaju obavljanje velikog broja usluga za koje bi obično morali stajati u redovima uposlovnicama banaka. Kroz primjere opisana je funkcionalnost i prednosti koje svojomupotrebom u bankarskim sustavima donosi tehnologija i njezin razvoj od samog početka pa svedo danas. Iako tehnologija zamjenjuje sve veći broj usluga koje se mogu obavljati bez odlaska uposlovnicu banke i usluga za koje je prije bio neophodan ljudski faktor, kroz istraživanje oveteme uviđa se kako će uvijek postojati potreba za ljudskim resursima u radu suvremenihbankarskih sustava. Zaštita podataka i sprječavanje njihove zloupotrebe na štetu korisnika,zauzimaju veliki dio unutar upotrebe suvremene tehnologije u bankarskim sustavima. Odenkripcije i zaštite podataka do višestrukih unosa jedinstvenih zaporki za pristup željenomsadržaju samo su neke od metoda zaštite koje se koriste. Sukladno razvoju informatičketehnologije koja se svakodnevno primjenjuje u bankama, paralelno se razvijaju, nadograđuju iimplementiraju novi načini zaštita korisnika i njihovih podataka od mogućih prijevara i štete kojaeventualno može nastati ako korisnikove informacije dospiju u krive ruke.Sa daljnjim razvojemtehnologije i Interneta kao medija koji se sve više koristi u svakodnevnom radu suvremenihbankarskih sustava, postoji potreba, a i poželjno je, da se svakodnevno osmišljavaju iimplementiraju nove vrste zaštita podataka i autorizacija pristupa istima koje čine upotrebutehnologije u bankarskim sustavima zaštićenima i na vrlo visokoj sigurnosnoj razini što ukonačnici za krajnjeg korisnika znači sigurno i transparentno korištenje usluga. Radom jeukazano na smjernice za detaljnija istraživanja i proširenja u području koje se progresivnorazvija, te je u današnje doba nužan kao sastav i potpora u svim poslovnim sustavima, pa tako i usuvremenim bankarskim sustavima.
KeywordsInternet bank technology information systems architecture Automated Teller Machine (ATM) mobile banking internet banking data protection internet banking security
Parallel title (English)Application of information technology in banking
Committee MembersDominika Crnjac Milić (committee chairperson)
Hrvoje Glavaš (committee member)
Krešimir Nenadić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
Lower level organizational unitsDepartment of Core Courses
Chair of Mathematics and Physics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Computing
Information Systems
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeProfessional study programme of Electrical Engineering; specializations in: Power Engineering, Automation, Informatics
Study specializationInformatics
Academic title abbreviationbacc.ing.el.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017
Parallel abstract (English)
This final work will be describing and through the examples showing how informationtechnology is applied in the banking system in the modern information age. As the Internet andInternet technologies have been developing, the banking information technology has beendeveloping along side with it, because the banks have realized the great potential that technologyoffers in their everyday work. Through the paper it is explained the infrastructure (hardware)and software part of technologies used in banks. Through physical devices such as ATM's toapplications that allow users to perform a large number of services that would normally requiredof users to stand in lines waiting to speak with bank tellers. Through several examples the paperdescribes and explains the functionality and advantages of its use in banking systems technologyprovides and its development from the very beginning until today. Although technology replacesa large number of services that can be done without going to a bank branch and services thatused to be able to be completed only with a help of a bank teller, trough research of this topic itis recognized that there will always be a need for human interaction in the work of modernbanking system. Data protection and the prevention of their abuse to the detriment of users,occupy a large part in the use of modern technology in the banking system. From usage ofencryption and data protection to multiple entries of unique passwords, to access the desiredcontent, are just some of the methods of protection used. In accordance with the development ofinformation technology that is used daily in the banks,it is essential to develop, build andimplements new ways to protect users and their data against possible fraud and damages thatmay possibly arise if the user's information gets into the wrong hands .With further developmentof technology and the Internet as a medium which is increasingly used in the daily work ofmodern banking system, there is a need, and it has become a standard for every day devising andimplementation of new types of data protection and authorization access to data, in order tomake use of technology in the banking system protected and on very high security level whichultimately for end-user means a safe and transparent use of services. The paper also points to theguidelines for further research and extension in an area that is progressively developing, and inmodern age as a necessary structure and support in all business systems, including the sovereignbanking system
Parallel keywords (Croatian)Internet banka tehnologija informacijski sustav arhitektura bankomat mobilno bankarstvo Internet bankarstvo zaštita podataka sigurnost internet bankarstva.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:528933
CommitterAnka Ovničević