doctoral thesis
Probability assessment model of adverse events using bayes theorem

Hrvoje Očevčić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku
Katedra za računalno inženjerstvo
Metadata
TitleMODEL PROCJENE VJEROJATNOSTI NEŽELJENIH DOGAĐAJA U INFORMACIJSKOM SUSTAVU UPOTREBOM BAYESOVOG TEOREMA
AuthorHrvoje Očevčić
Mentor(s)Krešimir Nenadić
Abstract
Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava je vrlo važan segment upravljanja tvrtkama u cijelosti. Količina podataka koja se svakodnevno obrađuje, a i pohranjuje se povećava i često istovremeno postaje i prednost i nedostatak. Takvi podaci često služe samo za forenzičke analize. Cilj ovoga rada je iskoristiti podatke koji se pohranjuju u informacijskim sustavima izgradnjom modela za izračun vjerojatnosti budućeg događaja. Događaj je prema tezi rada često određen parametrima iz okruženja koji svojim intenzitetom mogu utjecati na ishod događaja i razinu njegovog utjecaja na informacijski sustav. Korišten je Bayesov teorem pomoću kojega je moguće izračunati vjerojatnost ostvarenja događaja na temelju vjerojatnosti praćenih parametara. U radu su prikazani rezultati eksperimenata u kojima su ispitivani načini rada modela unutar različitih okruženja. Cilj je pronaći optimalan način rada modela i definirati uvjete koji trebaju biti ispunjeni za postizanje željenih rezultata. Rezultati su predstavljeni kroz ispravne prijedloge odluka na temelju kojih je moguće poduzimati korektivne i preventivne aktivnosti. Evaluacija rezultata eksperimenata je također provođena na različite načine. Rezultati simulacija čije je rezultate moguće usporediti s pripadajućim sustavom ili alatom su evaluirani usporedbom s referentnim rezultatima. Evaluacije su provođene i usporedbom s mišljenjem eksperata iz područja upravljanja informacijskim sustavima. Svi rezultati su na jednak način ocijenjeni pomoću pokazatelja točnosti. Model predstavljen u radu je moguće koristiti u opisanim okruženjima, ali i kao modul u većim ekspertnim sustavima gdje je potrebno nadzirati određene sustave kroz praćenje parametara iz okruženja. Agentski način rada je prednost jer omogućava upravljanje sustavima u stvarnom vremenu. Najveća prednost modela je mogućnost primjene u različitim okruženjima što ne znači nužno unutar upravljanja informacijskim sustavima nego i poslovnim i socijalnim osobinama sustava koji su pogonjeni informacijskom i komunikacijskom tehnologijom.
KeywordsInformation systems management Bayes theorem conditional probability event decision agents
Parallel title (English)Probability assessment model of adverse events using bayes theorem
Committee MembersDrago Žagar (committee chairperson)
Marin Golub (committee member)
Snježana Rimac-Drlje (committee member)
Krešimir Grgić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za računalno inženjerstvo i automatiku
Katedra za računalno inženjerstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Electronics
UDK621.3
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Electrical engineering
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate doctoral study programme; branch Power Engineering and Communications, branch Informatics
Study specializationbranch Power Engineering and Communications
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-30
Promoted date2016-04-09
Parallel abstract (English)
Security management of information systems is a very important part of the company management in entirety. The amount of data to be processed and stored every day is increasing and often at the same time becomes an advantage and a disadvantage. Data are used either only for forensic analysis or not used at all. The aim of this paper is to use data stored in information systems to propose a model for calculating the probability of future events. The event regarding the thesis of the paper is often determined by the parameters of the environment whose intensity can affect the outcome of the event and its impact on information systems. The Bayes' Theorem is used by which it is possible to calculate the probability of realization of events based on probability of monitored parameters. The paper presents the results of experiments in which they studied modes of models within different environments. The goal is to find the optimal way of working and define conditions that must be met to achieve the desired results. Results are presented through proper draft decisions on the basis of which it is possible to take corrective and preventive actions. Evaluation of results is also performed in different ways. The results of simulations whose results can be compared with the corresponding system or tools are evaluated by comparison with reference results. Evaluations are conducted also through comparison with the opinion of experts in the field of management information systems. All results are equally evaluated using accuracy indicators. The model presented in this paper can be used in the described environments, as well as a separate module in larger systems where it is necessary to monitor certain systems through monitoring the parameters of the environment. Agent mode is advantageous because it allows managing systems in real time. The biggest advantage of the model is the possibility of application in different environments but not necessarily within the management of information systems but also business and social characteristics of systems that are driven by information and communication technology.
Parallel keywords (Croatian)Upravljanje informacijskim sustavima Bayesov teorem uvjetna vjerojatnost događaj odlučivanje agenti
Extent125
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:761462
CommitterAnka Ovničević