doctoral thesis
THE IMPACT OF TECHNICAL, TECHNOLOGICAL AND SCIENTIFIC DEVELOPMENT ON CREATING NEW PROFESSIONS

Barbara Marušnik (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Metadata
TitleUtjecaj tehničko-tehnološkog i znanstvenog razvoja na stvaranje novih zanimanja
AuthorBarbara Marušnik
Mentor(s)Jusuf Šehanović
Abstract
Tehničko-tehnološki razvoj u povijesti značajno je utjecao, ne samo na stvaranje novih zanimanja koja jesu realna posljedica razvoja, već je utjecao i na promjene u društvu. Predmet ove disertacije bavi se segmentom utjecaja koji je razvoj imao na stvaranje novih zanimanja, te time ne razmatra ostale segmente na koje je taj razvoj također imao utjecaja. Glavni predmet ovog rada jesu zanimanja koje se stječu kroz visoko obrazovanje, te je u tom području izvršena analiza postojećih i budućih zanimanja i dat osvrt na trenutnu situaciju na tržištu rada. Kako trenutno ne postoji u Hrvatskoj sustavno upravljanje visokoobrazovnim kvalifikacijama u kontekstu odgovora na potrebe tržišta rada i gospodarstva, u radu je izrađen, prikazan i opisan jedinstveni model za upravljanje ponudom i potražnjom visokoobrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Disertacija je strukturirana u pet osnovnih poglavlja među kojima je prvo poglavlje Uvod koji uvodi čitatelja u temu koja je obrađena u ovom radu kroz problem istraživanja, prikaz istraženosti i potrebe za istraživanjem postavljenog problema, ciljeve i zadatke, te glavnu i pomoćne hipoteze, znanstvene metode i tehnike koje su primijenjene u radu, znanstveni i praktični doprinos disertacije, izvore i opis strukture rada. Drugo poglavlje prikazuje tehničko-tehnološki i znanstveni razvoj kroz povijesni prikaz tehnoloških revolucija, tehničko-tehnološki i znanstveni razvoj od 1990. do 2013. godine, te zanimanja koja su nastala u predmetnom razdoblju. U trećem poglavlju detaljno je prikazan visokoobrazovni sustav u Republici Hrvatskoj gdje su dane definicije temeljnih pojmova, opisan je sustav visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, prikazani su studiji, smjerovi i zanimanja, te kvalifikacije koje se stječu po završetku studija. Četvrto poglavlje zahvaća rezultate i analizu rezultata istraživanja potreba za visokoobrazovnim kvalifikacijama gdje je pojašnjena metodologija istraživanja, prikazane su potrebe za valifikacijama po sektorima za visoku stručnu spremu, izvršena je usporedba izlaznih kvalifikacija sa potrebama za kvalifikacijama i dane su smjernice za razvoj kvalifikacija u skoroj budućnosti. Drugi dio četvrtog poglavlja bavi se predviđanjem potreba za kvalifikacijama kroz predviđanje tehničko-tehnološkog i znanstvenog razvoja u budućnosti, svijet i potrebe u budućnosti, te je dat prikaz nekih od zanimanja budućnosti za razdoblje do 2030. godine. U ovom poglavlju također je prikazana i projekcija uvođenja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj, te je kao završni dio ovog poglavlja prikazan i opisan jedinstveni relacijski model za upravljanje ponudom i potražnjom visoobrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Peto poglavlje je ujedno i završno poglavlje disertacije i ono sadrži zaključke temeljene na postavljenim ciljevima, zadacima i hipotezama disertacije te preporuke za daljnja istraživanja.
KeywordsTechnical and Technological development Scientific development New professions Higher education (HE) Croatian Qualifications Framework
Parallel title (English)THE IMPACT OF TECHNICAL, TECHNOLOGICAL AND SCIENTIFIC DEVELOPMENT ON CREATING NEW PROFESSIONS
Committee MembersMarija Bušelić (committee chairperson)
Jusuf Šehanović (committee member)
Dražen Barković (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
UDK658
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Business management, administration. Commercial organization
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate doctoral study Management
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-03
Parallel abstract (English)
Technical and technological development in the history significantly affected, not only a creation of new professions which are the consequence of development, but also influenced the changes in society. The main focus of this Thesis is on the impact that development has on creation of new professions and thus does not consider the other segments in which this development has also had an impact. The main subject of this Thesis are professions gained through Higher education. The analysis of existing and future professions and the current situation in the labor market are discussed. There is no systematic approach in managing qualifications gained through Croatian Higher education system and the needs of the labor market and the economy are not currently met. For that reason a Unique model for managing supply and demand of Higher education qualifications in the Republic of Croatia, was created. The Thesis is structured in five main chapters including the Introduction chapter that introduces the reader to a topic that is discussed. The need of research and research problem is described. Goals and tasks are set. The main and auxiliary hypotheses, scientific methods and techniques applied in the Thesis are described. Scientific and practical contribution of the Thesis is shown. The main used sources and the Thesis structure are described. The second chapter presents technical, technological and scientific development through historical technological revolutions. Technological and scientific development in the year period 1990 to 2013 is shown and presented occupations that were created during that period. The third chapter very detailed shows the Higher education system in Republic of Croatia where the definitions of basic terms are given, described the system of Higher education, presented the Croatian studies, professions and qualifications earned after graduation. The fourth chapter contains the results and the analysis of results of research of needs for Higher education qualifications. It is explained the research methodology and shown the needs for qualifications by sector. A comparation of the output of qualifications with the needs for qualifications is made. The guidelines for the development of Higher education qualifications in the near future, are given. The second part of chapter four is consisted of forecasting the needs for qualifications through the prediction of science and technology development in the future. The global future needs are shown, too. In this chapter are also presented some of the future occupations till 2030. As a Case Study, the projection of implementing Palliative Care in Republic of Croatia, was done. At the end of the chapter a Unique model for managing supply and demand of Higher education qualifications in the Republic of Croatia, was described and graphically shown. The fifth and ending chapter is a Conclusion which lists the results based on set tasks, goals and hypotheses. Recommendations for further researches are given.
Descriptors
(NSK Kontrolirani rječnik)
Parallel keywords (Croatian)tehničko-tehnološki razvoj znanstveni razvoj nova zanimanja visoko obrazovanje Hrvatski kvalifikacijski okvir
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:733213
CommitterGordana Kradijan