master's thesis
INTERPERSONAL COMMUNICATION IN ORGANIZATIONS

David Dumenčić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Quantitative Methods and Informatics
Metadata
TitleInterpersonalna komunikacija u organizacijama
AuthorDavid Dumenčić
Mentor(s)Jerko Glavaš (thesis advisor)
Abstract
Komunikacija, odnosno njezina efikasnost i poslovni uspjeh su usko povezani na organizacijskoj, ali i na osobnoj razini. Komunikacija ima krucijalnu ulogu u formiranju stavova o određenoj organizaciji. To je baza svih poslovnih odnosa te neizostavni dio menadžmenta. Svakako treba nastojati održavati dobru komunikaciju jer u protivnom se to može odraziti na poslovnu uspješnost. Komunikacijom pojedinac može utjecati na svoje sugovornike u privatnom životu te u radnoj sredini na podređene i nadređene osobe. Komunikacija je važan faktor koji indirektno određuje kako ćemo realizirati naše ciljeve. Komunikacija može biti: verbalna, neverbalna, intrapersonalna, interpersonalna, grupna, javna, masovna, aktivno slušanje, računalno-posredovana komunikacija. Interpersonalna komunikacija je proces komuniciranja između dvije ili više osoba. Poslovna komunikacija je jedan od najvažnijih dijelova poslovanja u organizacijama i menadžmentu jer se neprestano razmjenjuju poruke i informacije važne za uspješno poslovanje. Bez komuniciranja bi bilo teško voditi bilo koji posao. Komunikacija je prisutna na svim razinama poslovanja. Iako je to univerzalna standardna pojava, mora se konstantno prilagođavati određenim poslovnim situacijama da bi bila što uspješnija. U globalnom okruženju, ignoriranje komunikacije može dovesti do problema. Komuniciranje u poslovanju pomaže i poboljšava poslovne odnose. Cijeli proces komunikacije zapravo započinje ispunjavanjem želja ciljanog tržišta, a ne samo proizvoda određenih poslodavaca. Komunikacija je posebno važna pri upravljanju projektima. Projektni menadžeri ostvaruju komunikaciju preko medija za prijenos poruke. Važni faktori obuhvaćaju komunikaciju o tome kako će se projektom upravljati i kako će ista teći kroz projekt. Općenito, uspješna komunikacija je ona gdje su informacija koju izvor namjerava podijeliti s odredištem i značenje koje je odredište iščitalo iz primljene poruke jednaki. Neuspješna komunikacija obuhvaća situacije gdje se informacija koju izvor namjerava podijeliti s odredištem razlikuje od iščitane poruke. Loša komunikacija vodi do slabog uspjeha kod obavljanja zadataka. Stoga treba na vrijeme prepoznati problem i riješiti ga da ne bi došlo do posljedica za poslovanje.
Keywordscommunication intepersonal communication organization managers business negotiation
Parallel title (English)INTERPERSONAL COMMUNICATION IN ORGANIZATIONS
Committee MembersJerko Glavaš (committee chairperson)
Martina Briš Alić (committee member)
Davor Dujak (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Quantitative Methods and Informatics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
Communication and its efficiency and business success are closely related to the organizational but also on a personal level. Communication plays an important and crucial role in the formation of attitudes about a particular organization. This is the basis of all business, and an essential part of management. Be sure to try to maintain good communication, otherwise it can affect business performance. Communication individual can affect his interlocutors in personal life, and in the working environment to subordinates and superiors. Communication is an important factor that indirectly determines how we will realize our goals. Communication can be: verbal, nonverbal, intrapersonal, interpersonal, group, public, popular, active listening, computer-mediated communication. Interpersonal communication is a process of communication between two or more persons. Business communication is one of the most important parts of the business organizations and management for constantly exchanging messages and information relevant to their business. Without communication would be difficult to take any job. Communication happens all the time at all levels of business. Althought this is a universal standard phenomenon, must constantly adapt to specific business situations that would be as successful as possible. In the global environment, ignoring the communication can lead to problems. Communicating in business helps and improve business relationships. The entire communication process actually begins filling the desire of the target market, not just a product of certain employers. Important factors include communication about how the project will operate and how it will run through the same project. In general, successful communication is where the source of information which intends to share with different, meaning that the destination is read out in the transmitted messages are equal. Unsuccessful communication includes situations where the source of information which intends to share with destination is different from the read out messages. Poor communication leads to poor success in performing tasks. Therefore, and also to recognize the problem and solve it to avoid consequences for the business.
Parallel keywords (Croatian)komunikacija interpersonalna komunikacija organizacija menadžeri poslovno pregovaranje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:671186
CommitterDalija Vetengl