master's thesis
AN ANALYSIS OF THE INVOLVEMENT OF CITIZENS IN CULTURAL ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Sofija Turjak (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za kvanititavne metode i upravljanje
Metadata
TitleAnaliza uključenosti građana Republike Hrvatske u kulturne aktivnosti
AuthorSofija Turjak
Mentor(s)Josipa Mijoč (thesis advisor)
Abstract
Gospodarska važnost kulturne i kreativne industrije utječe na potrebu formaliziranja i institucionaliziranja ove gospodarske grane. Institucionalizacija ove industrije nije ujednačena niti u zemljama Europske unije niti u drugim aglomeracijama, što se očituje u još uvijek nepostojećim općevrijedećim definicijama ili statističkim nomenklaturama, kako na europskoj tako i na svjetskoj razini. U Republici Hrvatskoj trenutačno je prihvaćena podjela na 12 sektora unutar kojih se nalaze sve sastavnice kulturnih i kreativnih industrija, ali usuglašavanje oko nazivlja i sastavnica svakog podsektora još uvijek je u tijeku. U Razvojnom izvješću Ujedinjenih naroda za 2010. godinu navodi se kako su tijekom ekonomske krize koja je pogodila svijet 2008. godine, kulturne i kreativne industrije bile među rijetkim industrijama s pozitivnim trendovima i povećanim obimom poslovanja. Osim navedenog, kulturne i kreativne industrije važne su u svakom gospodarstvu već i stoga što su inovativnost i kreativnost ključne riječi koje se vežu uz pojam kulturnih i kreativnih industrija, a uz njih se usko vežu visokoobrazovne tendencije i rast gospodarstva. Unatoč takvih pozitivnih konotacija, u Republici Hrvatskoj rijetke su istraživačke studije kojima je u fokusu istraživanja kulturna i kreativna industrija, odnosno, istraživanje stajališta o sklonosti proizvodima i uslugama koji se ostvaruju u kulturnoj i kreativnoj industriji. Iz navedenoga ovaj se rad temelji se istraživanju provedenom u Republici Hrvatskoj kojemu je cilj bio istražiti kulturni pristup i sudjelovanja ispitanika u kulturnim aktivnostima. Riječ je o podatcima koji su prikupljeni unutar šire studije čija je svrha bila izmjeriti stajališta građana Europske unije o nizu kulturnih aktivnosti, a prema njihovom sudjelovanju u kulturnim aktivnostima. Istraživanje i prikupljanje podataka organizirala je i provela Europska komisija razdoblju od 26. travnja do 14. svibnja 2013. godine za sve zemlje članice Europske unije, a istraživanje je nazvano Special Eurobarometer 399/ Wave EB 79.2. Riječ je o sekundarnim podatcima koji su javno dostupni, a kako su podatci prikupljani na terenu rezultati statističke analize prezentirani u ovom diplomskom radu tretiraju se identično kao da je riječ o rezultatima analize primarnih podataka. Statistička analiza provedena je na izabranim varijablama selektiranim za ispitanike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a rezultati provedene statističke analize u radu su objašnjeni i protumačeni. Uz tumačenje rezultata ponuđeni su prijedlozi kojima bi se unaprijedila kulturna i kreativna industrija Republike Hrvatske. Za očekivati je kako bi zaživljavanje prijedloga doprinijelo razvoju kulturnog pristupa i sudjelovanja građana Republike Hrvatske u kulturnim i kreativnim proizvodima/uslugama ove industrije.
Keywordscultural and creative industries consumers of cultural and creative industries cultural activities Special Eurobarometer 399
Parallel title (English)AN ANALYSIS OF THE INVOLVEMENT OF CITIZENS IN CULTURAL ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Committee MembersJosipa Mijoč (committee chairperson)
Jasna Horvat (committee member)
Marina Stanić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za kvanititavne metode i upravljanje
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-20
Parallel abstract (English)
The economic importance of the cultural and creative industries is affected by the need to formalize and institutionalize this industry sector. The institutionalization of the industry is not uniform in the European Union or in other agglomerations, which is reflected in the still non-existent generally accepted definitions or statistical nomenclatures at both European and world level. In the Republic of Croatia it is a currently accepted division of the 12 industry sectors, in which all elements of the cultural and creative industries are included, but the agreement on terminology and components of each sub-sector is still in progress. The Development Report of the United Nations for 2010 states that during the economic crisis that hit the world in 2008, the cultural and creative industries were among the few industries to have positive trends and an increased volume of business. In addition, the cultural and creative industries are important in any economy because innovation and creativity are the keywords that are related to the concept of cultural and creative industries, and shall be closely linked to higher tendencies and economic growth. Despite such positive connotations, in Croatia there are few research studies that focus on researching cultural and creative industries, that is, research views on preferences of products and services that are realized in the cultural and creative industries. Further to the above, this work is based on research conducted in the Repulic of Croatia aimed at researching the cultural access and participation of respondents in cultural activities. This work looks at data collected within a broader study whose purpose was to measure the attitude of EU citizens on a range of cultural activities, and to measure their participation in cultural activities. The research and data collection was organized and conducted by the European Commission between 26th of April and 14th of May 2013 for all EU countries, and the research is called the Special Eurobarometer 399 / Wave EB 79.2. This is secondary data that is publicly available, as the data was collected in the field of statistical analysis, theresults presented in this thesis are treated identically as if they were the results of the analysis of primary data. Statistical analysis was performed on selected variables selected for people residing in the Republic of Croatia, and the results of the statistical analysis conducted in this paper are explained and interpreted. With the interpretation of these results,recommendations that would enhance the cultural and creative industries in the Republic of Croatia are offered. It is expected that theputting into practice of those recommendations, will contribute to the development of cultural access and participation of Croatian citizens in the cultural and creative output of this industry.
Parallel keywords (Croatian)kulturne i kreativne industrije potrošači kulturnih i kreativnih industrija kulturne aktivnosti Special Eurobarometer 399
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:671876
CommitterGordana Kradijan