master's thesis
CROSS DOCKING IN THE WAREHOUSE

Marijan Zelenić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Marketing
Metadata
TitleCross-docking u skladišnom poslovanju
AuthorMarijan Zelenić
Mentor(s)Davor Dujak (thesis advisor)
Abstract
Zadaća, odnosno uloga lanca opskrbe je zadovoljenje želja i potreba korisnika, te samim time dolazi do određene poslovne suradnje koja se nastavlja i produbljuje u budućnosti. Unutar lanaca opskrbe postoji veliki broj faktora i sudionika koji na sebi svojstven način utječu na ciklus protoka robe od proizvodnje pa do krajnje potrošnje. Vrlo bitna stavka u cijelom tome procesu je informacija, odnosno razumjevanje informacija i pravodobno reagiranje na nj. U procesu opskrbnog lanca dolazi do protoka roba i usluga koje dolaze od proizvođača do potrošaća, a naglasak u ovome radu je na prijelazno skladište, odnosno corss docking koji omogućuje da taj protok robe bude što je moguće jeftiniji, brži, bolji, efikasniji te u konačnici da roba koja je naručena bude isporučena u što ranijem roku, sa točno odgovarajućom količinom i stanjem robe. Kako bi ovakav način distribucije funkcionirao, također i ostali načini distribucije, važna je integracija i koordinacija samih lanaca kako ne bi dolazilo do pogrešaka, a time bi se smanjili troškovi koje je cilj svesti na minimalnu razinu. Kako u okruženju vlada internacionalno poslovanje dolazi do sve većih udaljenosti između mjesta proizvodnje i mjesta potrošnje, te se time povećavaju troškovi same logistike kao i troškovi poslovanja. Zato je potrebno primijeniti nove trendove i oblike u skladišnom poslovanju i logistici, koji će svojom implementacijom u rad omogućiti smanjenje troškova, te smanjenje vremena reagiranja u obradi i isporuci narudžba. Kako bi navedeno bolje shvatili odnosno prikazali, koristiti ću primjer cross docking skladišta kojeg posjeduje Ralu logistika.
KeywordsCross docking intermediate storage information systems commissioning
Parallel title (English)CROSS DOCKING IN THE WAREHOUSE
Committee MembersDavor Dujak (committee chairperson)
Domagoj Sajter (committee member)
Željko Požega (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Marketing
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMarketing
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-22
Parallel abstract (English)
The task and role of the supply chain is satisfaction desires and needs, and therefore there is a certain business cooperation that continues to deepen in the future. Within the supply chain there are a number of factors and actors who in their own way affect the cycle flow of goods from production to consumption. A very important point in the whole process of how the information or understanding information and react to it. In the process of the supply chain comes to the flow of goods and services that come from producers to consumers, but the emphasis in this paper is the intermediate storage or cross docking that allows the flow of goods to be as close as possible cheaper, faster, better, more efficient and ultimately to goods which have been ordered to be delivered at the earliest possible with exactly the appropriate amount and condition of the goods. To this way of distribution function, also other ways of distribution is important Integration and coordination chains themselves in order to avoid errors, and thereby minimize the cost of the target reduced to a minimum level. How in the world government global business, there is a growing distance between the production and the consumption, thereby increasing the costs themselves logistics and operating expenses. Therefore, it is necessary to apply new trends and forms of the warehouse operations and logistics that need to be implemented in the work enable cost reduction and reduction of response time in the processing and delivery of orders. To better understand the stated and demonstrated, I will use an example of cross docking warehouses which owns Ralu logistics.
Parallel keywords (Croatian)Cross docking prijelazno skladište informacijski sustav komisioniranje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:661776
CommitterGordana Kradijan