master's thesis
Učinkovitost marketinške komunikacije

Marina Plazanić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
Metadata
TitleUčinkovitost marketinške komunikacije
AuthorMarina Plazanić
Mentor(s)Zdravko Tolušić (thesis advisor)
Abstract
Komunikacijski oblici izravno su povezani s temeljnim funkcijama marketinškog komunikacijskog procesa – privlačenjem pažnje, stvaranjem interesa, kreiranjem povoljne predispozicije i poticanjem na kupovinu. Međutim, i u grupi svih komunikacijskih oblika bismo izdvojili dvije podgrupe, s aspekta korištenih putova i vremena dobivanja željenih učinaka i ciljeva s kojima su ti učinci povezani. Marketinška komunikacija predstavlja proces prenošenja informacija, ideja i emocija od pošiljatelja do primatelja putem medija sa svrhom postizanja određenih efekata. Ova definicija obuhvaća sve ključne elemente marketinške komunikacije: pošiljatelja, poruku, medij, primatelja i efekte komunikacije. Ciljevi marketinške komunikacije mogu biti informiranje, uvjeravanje te poticaj na kupnju. Općenito se kaže da proizvodi namijenjeni industrijskom tržištu su povezaniji s informativnim oblikom komuniciranja, dok se za proizvode namijenjene tržištu osobne potrošnje više koristi utjecajna komunikacija čiji je cilj istaknuti prednosti proizvoda i pobuditi nesvjesne psihološke motive za njegovo korištenje. Poboljšanje učinkovitosti marketinške komunikacije može se postići na dva načina. Prvi je prethodnim istraživanjem s ciljem preciziranja ciljnog segmenta publike, koristi koje očekuju od proizvođača kao i motiva koje potrošači imaju u odnosu na proizvod. Drugi način je naknadna korekcija kao rezultat mjerenja učinaka određene oglašavačke kampanje. Mjerenje učinkovitosti marketinške komunikacije postao je kritičan element planiranja marketinga, tako da mu se poklanja sve veća pažnja! Razlozi zašto mjeriti učinkovitost marketinške komunikacije: 1. Izbjegavanje skupih pogrešaka. Menadžer je odgovoran za pronalaženje programa koji doseže ciljni segment. Komunikacijska poruka mora biti adekvatna, u suprotnome publika neće razumjeti poruku, ili će ju krivo interpretirati. U oba slučaja komunikacija će rezultirati neuspjehom. Mjerenje učinkovitosti nema samo cilj uštedjeti nego prije svega maksimizirati investicije. 2. Vrednovanje alternativnih strategija. Dilema u odlučivanju može se odnositi na izbor medija, poruke, i/ili ostalih oblika komunikacije. Poduzeća trebaju testirati alternativni komunikacijski miks u različitim segmentima da bi se došlo do valjanog rezultata. Potrebno je i utvrditi u kolikoj mjeri svaki oblik komunikacijskog miksa pridonosi sinergiji učinkovitosti integrirane marketinške komunikacije 3. Povećanje učinkovitosti promocije u cijelosti.
Keywordsmarketing communication marketing communication goals the effectiveness of marketing communications
Committee MembersZdravko Tolušić (committee chairperson)
Branko Matić (committee member)
Blaženka Hadrović Zekić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Lower level organizational unitsKatedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeMarketing
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
Communication shapes is directly connected with the basic functions of the marketing communication process – by attracting attention, creating interest, by creating a favourable predisposition and encouraging on shopping. However, and in the Group of all forms of communication we have singled out two subgroups from the aspect of the used paths and time to obtain the desired effects and objectives with which they are connected to these effects. The marketing communication is the process of conveying information, ideas and emotions from the sender to the recipient through the media with the aim of achieving certain effects. This definition includes all of the key elements of marketing communications: sender, message, media, recipients and effects of communication. The goals of the marketing communication may be information, persuasion and the incentive to buy. In General, it is said that the products are intended for the industrial market are more aligned with the informative form of communication, while for products intended for personal consumption market more influential uses of communication whose objective is to highlight the benefits of the product and to stir up an unconscious psychological motives for its use. Improve the efficiency of the marketing communication can be achieved in two ways. The first is the previous research with the aim of specifying the target segment of the audience, the benefits that are expected of the manufacturer as well as the motives which consumers have in relation to the product. Another way is to post a correction as a result of measurements of the effects of certain advertising campaigns. Measure the effectiveness of marketing communications has become a critical element of marketing planning, so that gives him greater attention! Reasons why to measure the effectiveness of marketing communications: 1. Avoiding costly mistakes. The Manager is responsible for finding a program that reaches the target segment. Communication message must be adequate, otherwise the audience will not understand the message, or it will be misinterpreted. In both cases, the communication will result in failure. Performance measure does not only aim to save but primarily to maximize investments. 2. Evaluation of alternative strategies. The dilemma in decision making can refer to the Select media, massages, and/or other forms of communication. Companies need to test an alternative communication mix in different segments to reach valid results. It is necessary to determine to what extent each form of communication mix contributes to the synergy the effectiveness of integrated marketing communications 3. Increase the effectiveness of promotions in its entirety.
Parallel keywords (Croatian)marketinška komunikacija ciljevi marketinške komunikacije učinkovitost marketinške komunikacije
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:508007
CommitterGordana Kradijan