doctoral thesis
COMPETENCE CENTRE MANAGEMENT

Ivan Ambroš (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Metadata
TitleUpravljanje Centrom kompetencija
AuthorIvan Ambroš
Mentor(s)Maja Lamza Maronić
Abstract
Tema i naslov disertacije „Upravljanje centrom kompetencija“ izabrani su s ciljem nastojanja istraživanja mogućnosti i nuđenja rješenja kroz konkretan model Centra kompetencija - da se jedan od ključnih prirodnih i sirovinskih resursa Hrvatske i posebno Vukovarsko-srijemske županije, slavonski hrast (lat. quercus robur), kroz osnivanje i upravljanje Centrom kompetencija pretvori u trajno konkurentni izvor prihoda i jedan od nositelja održivog razvoja županije. Podloga za uspostavu centara kompetencija u Hrvatskoj se temelji na Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020. Drvni sektor je strateški razvojni sektor Vukovarsko-srijemske županije i temelji se na vrijednoj lokalnoj sirovini slavonskog hrasta iz najveće šume hrasta u Europi – Spačvanskog bazena. Istraživanje razvojnog potencijala drvnog sektora pokazalo je da se samo 38% lokalno raspoložive sirovine dodjeljuje lokalnoj drvoprerađivačkoj industriji, čime se čini ekonomska šteta lokalnim drvoprerađivačima koji u prosjeku koriste samo trećinu svojih preradbenih kapaciteta. Na osnovu provedenog primarnog i sekundarnog istraživanja razvojnog potencijala drvnog sektora VSŽ, pametnim korištenjem lokalne sirovine, ukupan je prihod drvne industrije VSŽ moguće povećati 3,6 puta i udvostručiti broj zaposlenih, što bi značilo otvaranje 1.200 novih radnih mjesta. U radu se elaborira kako se izvozom lokalne sirovine izvan VSŽ i RH unatoč postojećim preradbenim kapacitetima i tržištu za finalne proizvode, nekorištenjem lokalno raspoloživog obnovljivog izvora energije u obliku biomase i peleta, nepotrebnim povećanjem troška prijevoza sirovine, biomase i energetskih proizvoda izvan VSŽ i RH uz povećanje emisije CO2, korištenjem uvoznih fosilnih energenata koji povećavaju energetsku ovisnost i VSŽ i RH i EU, čini dugoročna šteta okolišu i gospodarstvu Vukovarsko-srijemske županije, Republike Hrvatske i Europske unije. Kao glavna metoda prikupljanja informacija koristilo se primarno i sekundarno istraživanje. Istraživali su se razvojni potencijali drvne industrije VSŽ u skladu s postavljenom hipotezom o visokim razvojnim potencijalima. Primarno istraživanje je provedeno u deset tvrtki drvnog sektoraVSŽ, anketom i intervjuima, a za sekundarno istraživanje su korišteni svi dostupni relevantni nacionalni i županijski izvori podataka. Na osnovu rezultata istraživanja je izrađen SWOT drvne industrije VSŽ. Na prostoru VSŽ ne postoje znanstveno-istraživački kapaciteti koji mogu zadovoljiti razvojne potrebe strateškog gospodarskog sektora. U skladu s direktivama i strategijama Europske komisije, Republike Hrvatske i Vukovarsko-srijemske županije, pametno korištenje lokalno raspoloživog resursa, moguće je ostvariti uspostavom prijenosa znanja i tehnologija kroz specifičan model upravljanja Centrom kompetencija za slavonski hrast. Lokalne poduzetničke potrebe za istraživanjem i inovacijama i postojeće nacionalne znanstveno-istraživačke kapacitete potrebno je trajno spojiti uključivanjem javne uprave, prema triple helix konceptu (privatni sektor - javni sektor - znanstveni sektor) što će omogućiti učinkovito upravljanje institucijom za prijenos znanja i tehnologija. Time će se steći svi potrebni preduvjeti za zadovoljenje poduzetničkih potreba za istraživanjem i inovacijama i iskorištenje ekonomskih potencijala lokalno raspoloživih resursa vrijedne sirovine slavonskog hrasta u cilju povećanja konkurentnosti drvnog sektora za pametan, održiv i uključiv rast.
KeywordsCompetence centre management wood processing Slavonian oak quercus robur forest based industries Vukovar-Srijem County
Parallel title (English)COMPETENCE CENTRE MANAGEMENT
Committee MembersŽeljko Turkalj (committee chairperson)
Maja Lamza Maronić (committee member)
Darko Motik (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
UDK630
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Silviculture. Afforestation. Felling. Logging
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate doctoral study Management
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel abstract (English)
The theme and the title “Competence centre management” are chosen with a sole desire to explore opportunities and offer solutions through a concrete model of the Competence centre management - for the most important natural raw material resource of Croatia and Vukovar-Srijem County, Slavonian oak (lat. quercus robbur) - through the establishment and management of Competence centre as permanent competitive source of income and one of the pillars of sustainable development of the county. Establishment of competence centres in Croatia is based on a Smart specialisation strategy of the Republic of Croatia 2016 – 2020. Wood sector is a strategic development sector of VSC and is based on valuable local raw wood material of Slavonian oak from the largest oak forest in Europe - Spačva basin. Research of the development potential of the wood sector showed that only 38% of locally available raw wood material is used by local wood processing industry, exploiting only one-third of its processing capacities. On the basis of the primary and secondary research of development potential of the wood sector of VSC, by smart use of local raw wood material, total income of the wood industry in VSC can be increased 3.6 times and double the number of employees, which would mean opening of 1,200 new jobs. This paper elaborates on how exportation of local raw wood material outside the VSC and Croatia despite of existing local manufacturing capacities and the market for final products, lack of usage of available renewable energy sources of biomass and pellets, unnecessary increasing of transportation costs for raw materials, biomass and energy products outside of VSC and Croatia which increases CO2 emission and use of imported fossil fuels that increase energy dependency of VSC, Croatia and the EU, all together make long-term damage to the environment and economy of the Vukovar-Srijem county, Croatia and the European Union. Primary and secondary research were used as the main methods of collecting information. Development potential of the wood industry of VSC was researched in line with the hypotheses about the high development potentials. Primary research was conducted in ten companies from wood sector of VSC by survey and interviews. Secondary research used all available relevant national and county data sources. Based on survey results, SWOT for wood industry of VSC was made. In the area of VSC there are no scientific and research capacities that can meet the development needs of strategic development sector. In accordance with the directives and strategies of the European Commission, Croatia and VSC, smart use of locally available resource is possible by establishing a transfer of knowledge and technology through a specific management model of Competence centre for Slavonian oak. Local business needs for research and innovation and the existing national scientific and research capacities have to be permanently connected by the involvement of public sector, in accordance with triple helix concept (private sector - public sector - scientific sector), by enabling efficient management of the institution for the transfer of knowledge and technology. This will acquire all the necessary conditions to meet business needs for research and innovation and enable utilization of the economic potential of valuable locally available resource of Slavonian oak in order to increase the competitiveness of the wood sector for smart, sustainable and inclusive growth.
Parallel keywords (Croatian)Centar kompetencija upravljanje slavonski hrast quercus robur drvni sektor Vukovarsko-srijemska županija
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:983709
CommitterGordana Kradijan