doctoral thesis
BUSINESS DECISIONS BASED ON KNOWLEDGE OF THE INFORMATIONS FROM THE NETWORK INTERFACE

Mario Šercer (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Metadata
TitlePoslovno odlučivanje temeljeno na poznavanju informacija iz mrežnog sučelja
AuthorMario Šercer
Mentor(s)Jasna Horvat
Abstract
Dinamika suvremenog poslovanja svim sudionicima poslovnog procesa svakodnevno stvara izazove prilikom donošenja odluka svekolikog karaktera, nerijetko i po više puta dnevno. U velikom broju slučajeva neke odluke potrebno je donijeti u što kraćem roku, a informacije raspoložive za donošenje ispravne odluke nisu uvijek dostupne i dostatne. Tražitelji informacija često raspolažu s više različitih izvora s kojih je na najrazličitije načine moguće prikupiti potrebne informacije. Bitnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka imaju uvjeti u kojima se odluke donose, a na izbor izvora informacija kao i na donošenje poslovnih odluka utječu izravno ili neizravno. Kriteriji odabira izvora informacija i procjene njihove kvalitete različiti su, ali svi imaju jedan, zajednički cilj – osigurati upotrebljive i pravovremene informacije. Uporaba računala i interneta u suvremenom poslovanju ne samo kao sredstvo komunikacije već kao neiscrpan izvor svih vrsta informacija postaje nezaobilazno. Informatizacija i internetizacija u velikoj mjeri olakšavaju, ali i ubrzavaju poslovne procese te poslovanje općenito. Jedan od bržih, praktičnih i jednostavnih načina prikupljanja potrebnih poslovnih informacija suvremenog doba predstavlja korištenje mrežnog sučelja, tj. interneta. Internet postaje dostupan sve većem broju korisnika, kako privatno tako i poslovno, a pristup internetu omogućen je u najvećoj mjeri svim zaposlenicima, neovisno o hijerarhiji. U teorijskom dijelu rada pojašnjeni su okviri poslovnog odlučivanja, predstavljene su dosadašnje teorijske spoznaje o informacijama u poslovnom odlučivanju, problemima koji se najčešće pojavljuju prilikom njihovog prikupljanja te o internetu kao informacijskom sučelju u poslovnom odlučivanju. Istraživanjem provedenim u okviru ovog doktorskog rada obuhvaćeno je deset metalskih poduzeća u Međimurskoj županiji. Ispitano je kojim se izvorima i obilježjima izvora prilikom prikupljanja informacija pridaje najviše važnosti te je pokazana razlikovna uloga interneta kao izvora informacija pri donošenju poslovnih odluka s obzirom na očekivanja od interneta kao izvora informacija i na ocjenu upotrebljivosti informacija dobivenih na internetu. Utvrđene su razlike u zadovoljstvu djelatnika menadžmentom, uspješnosti poslovanja poduzeća te u kvaliteti informacija koju proizvodni djelatnici dobivaju od menadžmenta s obzirom na posvećivanje važnosti internetu kao izvoru informacija pri donošenju poslovnih odluka. Osim toga, utvrđene su razlike u zadovoljstvu zaposlenika menadžmentom ovisno o poduzeću u kojem su zaposleni. Na temelju rezultata analize kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjem prikupljenih podataka razrađen je Model učinkovitog odlučivanja na temelju informacija iz mrežnog sučelja (Model UOMS). Modelom je predložen algoritam procesa uspješnog i učinkovitog donošenja poslovnih odluka temeljenih na informacijama prikupljenim s mrežnog sučelja pri čemu mrežno sučelje predstavlja njihov primarni izvor.
Keywordsbusiness decision-making decision information’s sources Internet network interface
Parallel title (English)BUSINESS DECISIONS BASED ON KNOWLEDGE OF THE INFORMATIONS FROM THE NETWORK INTERFACE
Committee MembersSuzana Marković (committee chairperson)
Jasna Horvat (committee member)
Josipa Mijoč (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
UDK658
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Business management, administration. Commercial organization
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate doctoral study Management
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-14
Parallel abstract (English)
Dynamics of modern business creates everyday challenges to all participants of business process when they are making different character decisions, often several times a day. In many cases, some decisions should be made as soon as possible, and the information available for making the right decisions are not always available and sufficient. Information users often have more different sources from which is possible to collect in many different ways all the necessary information. An important role when making business decisions have conditions in which decisions are made, and they are directly or indirectly affecting the choice of information sources as well as making business decisions. Selection criteria for information sources and for evaluation of their quality are different, but all have one common goal- to provide useful and timely information. The use of computers and Internet in modern business, not only as means of communication but as an inexhaustible source of all kinds of information becomes unavoidable. Computerization and internetisation greatly facilitate and accelerate business processes and business in general. One of the fastest, practical and simple ways of modern times for collecting the necessary business information, represents the use of network interface, ie. Internet. The Internet is becoming available to even bigger amount of consumers, both private and business, and Internet access is enabled to the fullest extent to all employees, regardless of hierarchy. In the theoretical part of this thesis are explained and presented frameworks of business decision-making, and current theoretical knowledge about information in business decisionmaking, as well as problems that usually occur in their gathering, and the Internet is presented as an information interface in business decision-making. The research conducted for the purposes of this doctoral thesis has involved 10 companies from metal industry in Međimurje County. It has been examined to which sources and sources characteristics when collecting information is given the highest importance. Research showed as well the distinctive role of the Internet as a source of information for making business decisions considering expectations of the Internet as a source of information, as well as the usability of information obtained on the Internet. It has been determined that there are differences in satisfactions of employees with management, in business success of companies and in the quality of information that production employees receive from management, considering the importance that Internet as a source of information has for making business decisions. Furthermore, differences have been determined in the employee’s satisfaction with management depending on the company in which they are employed. Based on the results of the analysis of data collected with quantitative and qualitative research, effective Decision-making model based on information from the network interface (Model UOMS) has been elaborated. The model proposed process algorithm of successful and efficient business decision-making, based on information gathered from the network interface where the network interface is their primary source.
Parallel keywords (Croatian)poslovno odlučivanje odluka izvori informacija internet mrežno sučelje
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:942404
CommitterGordana Kradijan