doctoral thesis
STRATEGIES FOR STRENGTHENING OF COMPETITIVENESS IN METAL PROCESSING INDUSTRY IN REPUBLIC OF CROATIA

Lena Duspara (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Metadata
TitleStrategije jačanja konkurentnosti metaloprerađivačke industrije Republike Hrvatske
AuthorLena Duspara
Mentor(s)Željko Požega
Abstract
Metaloprerađivačka industrija je jedna od grana prerađivačke industrije koja ima najveći utjecaj na gospodarstvo u Republici Hrvatskoj. Povijesno je to jedna od najrazvijenijih industrija, koja danas doživljava stagnaciju i pad aktivnosti u odnosu na prijašnje stanje. Konkurentska prednost jedna je od zakonitosti moderne ekonomije, a strategija je alat na temelju kojega se postiže konkurentska prednost. Upravo se ti modeli moraju iskoristiti kako bi se unaprijedilo poslovanje poduzeća u metaloprerađivačkoj industriji. Sukladno dosadašnjim istraživanjima, a s ciljem rješavanja problema slabe konkurentnosti metaloprerađivačke industrije, kao i industrije u cijelosti, potrebno je sustavno istražiti i analizirati metaloprerađivačku industriju, kao i strateške modele i metode koje će doprinijeti prosperitetu gospodarstva, zadovoljiti aktualne potrebe tržišta, te Hrvatsku pozicionirati kao konkurentu zemlju regije. Rad je strukturiran od deset poglavlja koja se u grubo mogu podijeliti u dvije skupine, odnosno na teorijski i istraživački dio. U prvom dijelu rada istražene su temeljne odrednice strategije, te modeli i metode na temelju kojih poduzeće postiže konkurentnost. Konkurentnost je jedan od temeljnih pojmova u modernoj ekonomiji. Stoga, radom se daju odrednice na temelju kojih strategija poduzeće može ostvariti konkurentsku poziciju na tržištu. Drugi, istraživački dio rada se odnosi na analizu metaloprerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na metaloprerađivačku industriju u Brodsko posavskoj županiji. Istraživanje je provedeno na uzorku 508 poduzeća (malih, srednjih i velikih) u metaloprerađivačkoj industriji. Kada se govori o pojmu metaloprerađivačke industrije u ovom radu, onda ona podrazumijeva sljedeća tri sektora: C24- proizvodnja metala, C25 proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim strojeva i opreme i C28- proizvodnja strojeva i uređaja, d.n. Uzorak poduzeća je iz svih županija u Republici Hrvatskoj i proporcionalan je broju poduzeća registriranih u pojedinoj županiji. Podaci o poduzećima preuzeti su sa portala Poslovna Hrvatska, i istraživanje obuhvaća 39 različitih pokazatelja za svako poduzeće. Sama analiza podataka obrađuje se statističkom metodom. Kategorijski podatci predstavljeni su apsolutnim i relativnim frekvencijama. Numerički podatci opisani su medijanom i granicama interkvartilnog raspona u slučaju raspodjela koje ne slijede normalnu raspodjelu. Normalnost raspodjele numeričkih varijabli testirana je Kolmogorov-Smirnovljevim testom. Razlike normalno raspodijeljenih numeričkih varijabli između dviju nezavisnih skupina testirane su zbog odstupanja od normalne raspodjele Mann-Whitneyevim U testom, a u slučaju 3 i više nezavisnih skupina testirane su Kruskal-Wallisovim testom. Povezanost numeričkih varijabli ocijenjena je Spearmanovim koeficijentom korelacije ρ (rho). Za istraživanje utjecaja pojedinih prediktora na zavisnu varijablu, te na utjecaj modela u cjelini, koristila se univarijatna i multivarijatna regresijska analiza. Sve P vrijednosti su dvostrane. Razina značajnosti je postavljena na α=0,05. Za statističku analizu koristio se statistički program SPSS (inačica 16.0, SPSS Inc., Chicago, IL, SAD). Na temelju opsežno provedene analize, uočena je značajnost metaloprerađivačke industrije kako na proizvodnu industriju, tako i na cjelokupno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je pokazalo da metaloprerađivačka industrija ima veliki potencijal, te da je značajno provoditi strateške metode i modele kako bi ova industrija mogla ostvariti konkurentsku prednost.
Keywordsmetal processing industry strengthening competitiveness
Parallel title (English)STRATEGIES FOR STRENGTHENING OF COMPETITIVENESS IN METAL PROCESSING INDUSTRY IN REPUBLIC OF CROATIA
Committee MembersŽeljko Požega (committee chairperson)
Boris Crnković (committee member)
Jelena Legčević (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
UDK658
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Business management, administration. Commercial organization
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate doctoral study Management
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-02
Parallel abstract (English)
Metal processing industry is one of the branches of the manufacturing industry, which has the biggest impact on the economy in the Republic of Croatia. Historically this is one of the most developed industries, which today experiencing stagnation and decline of activity in comparison to the previous state. Competitive advantage is one of the principles of modern economics and strategy is a tool by which is achieved competitive advantage. These models must be used to improve the company's business in the metal processing industry. According to previous research, for solving the problem of poor competitiveness of the metal processing industry, as well as the industry as a whole, it is necessary to systematically explore and analyze the metal processing industry, as well as strategic models and methods that will contribute to the prosperity of the economy, that will meet the current needs of the market, and Croatian position as a competitive country in region. The paper is structured in ten chapters, which roughly can be divided into two groups: the theoretical and research part. The first part explored the fundamental determinants of strategies and models and methods based on which the company achieved competitiveness. Competitiveness is one of the fundamental concepts in the modern economy. Therefore, the paper gives guidelines on which strategy company can gain a competitive position in the market. Second, the research part of the work is devoted to analyse engineering industry in the Republic of Croatia (with special reference to the metal processing industry in Brod Posavina County). The study was conducted on a sample of 508 companies (small, medium and large) in the metal processing industry. Concept of engineering industry in this paper implies the following three sectors: C24- Metal production, C25 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment and C28- Production of machinery and equipment. A sample of companies is from all counties in the Republic of Croatia and is proportional to the number of enterprises registered in each county. Information about companies have been taken over from the portal Business Croatia, and research includes 39 different indicators for each company. The mere analysis of the data is processed by the statistical method. Categorical data are presented in absolute and relative frequencies. Numerical data are described median and limits interkvartilnog range in case of distribution that does not follow a normal distribution. The normality of the distribution of numerical variables was tested by Kolmogorov-Smirnov test. Differences normally distributed numerical variables between the two groups were tested for departure from the normal distribution Mann-Whitney U test, and in the case of three or more groups were tested by Kruskal-Wallis test. The link between numerical variables was assessed by Spearman correlation coefficient ρ (rho). To study the influence of individual predictors of the dependent variable, and the impact of the model as a whole, was used univariate and multivariate regression analysis. All P values are two-sided. The level of significance was set at α = 0.05. For statistical analysis of the statistical program SPSS (version 16.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Based on extensive analysis conducted, it is spotted the significance of engineering industry to the manufacturing industry, and on the overall economy in Croatia. Research has shown that the metal processing industry has great potential, and it is important to implement strategic methods and models so that industry could achieve competitive advantage.
Parallel keywords (Croatian)metaloprerađivačka industrija jačanje konkurentnosti
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NoteKljučne riječi izdvojio knjižničar
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:697924
CommitterGordana Kradijan