doctoral thesis
MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS TOURISM DESTINATIONS

Andreja Rudančić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Metadata
TitleMenadžment u funkciji razvoja poslovnog turizma destinacije
AuthorAndreja Rudančić
Mentor(s)Dražen Barković
Abstract
Turizam je područje koje se danas u sferama ponude i potražnje iznimno brzo transformira, što uvelike utječe na intenzitet i kvalitetu razvoja turizma u mnogim hrvatskim destinacijama. Promjene koje se događaju na turističkome tržištu su česte, a posljedice koje one sa sobom donose neizbježne. Turizam doživljava stalne i brze promjene, kako na međunarodnom tako i na domaćem tržištu. Stvaranje i osmišljavanje turističke ponude danas je isto, ali i mnogo drugačije nego posljednjih desetljeća dvadesetog stoljeća. Uspon razvitka turizma dovodi i do novih smjerova razvitka turizma i načina razmišljanja o turističkoj djelatnosti. Obilježja suvremene turističke ponude i potražnje ističu potrebu za orijentacijom na individualni pristup u razvitku turizma. Time se podrazumijeva razvitak specifičnih oblika turizma, alternativnih oblika turizma, posebnih oblika turizma. Iz specifičnih vrsta turizma izrasta poslovni turizam, koji kao značajan segment masovnog turizma ima najveći rast kroz kvalitativne, kvantitativne i financijske efekte u gospodarstvu jedne zemlje. Poslovni turizam kao specifična vrsta turizma, danas sve prisutniji u svjetskim turističkim kretanjima, znatno sudjeluje u ukupnom turističkom prometu neke gospodarske ekonomije. Temelji se na prometu sastanaka koji imaju svoj radni i turistički dio. Stoga, poslovni turizam kao ekonomski i društveni fenomen svakim danom dobiva na svom značaju. Poslovni turizam je važan i brzo rastući segment međunarodnog turizma. Kroz razvitak poslovnog turizma mogu se postići višestruki ciljevi destinacije, kao primjerice unaprjeđenje cjelogodišnjeg poslovanja, urbana obnova, poboljšavanje infrastrukture i kapaciteta turizma. Osim toga, veliki međunarodni skupovi mogu donijeti ne samo ekonomski prosperitet destinaciji, već mogu i povećati međunarodno priznanje i sliku domaćina održavanja. Iako relativno nov u postojanju, poslovni se turizam etablirao kao specifična vrsta turizma koja rapidno raste i sazrijeva u globalnim razmjerima unatoč raznim tržišnim oscilacijama. Dinamičnost ovoga turističkog sektora znači da je promjena konstantna značajka jer je potražnja poslovnog turizma zahtjevna i u stalnom razvitku. Kad se govori o menadžmentu turističke destinacije, treba istaknuti da se turistička destinacija može definirati kao optimalna kombinacija fiksnih i varijabilnih čimbenika te mogućnosti turističkog djelovanja u skladu s preferencijama tržišta, neovisno o administrativnim granicama. Tako definirana turistička destinacija postaje temeljni institucionalni okvir u osmišljavanju koncepta turističkog razvoja i upravljanja. Upravljati turizmom (i turističkom destinacijom) na razini mjesta, regije ili šire geografske cjeline podrazumijeva usredotočenost na više čimbenika, odgovarajuću sustavnost u redoslijedu poteza, a sve s ciljem utvrđivanja odgovarajuće menadžment strategije i politike koje će pridonijeti ostvarenju postavljenih ciljeva svake konkretne turističke destinacije. Destinacijski menadžment koji želi razvijati poslovni turizam mora unaprijediti svoje kongresne kapacitete kako bi destinacija bila konkurentna ostalim destinacijama u okruženju koje također ulažu u razvitak ovoga specifičnog oblika turizma. Odnosno, destinacijski menadžment treba definirati nove resurse (znanje, intelektualni kapital, inventivnost, kreativnost i informacije) u nastojanju da kreira nove vrijednosti upotrebom proizvoda poslovnog turizma. Polazište svih aktivnosti menadžmenta destinacije su ispitivanje i analiziranje tržišta, te predviđanje i anticipiranje budućeg razvitka potražnje poslovnog turizma i svih aktivnosti konkurenata. Područje Kvarnera je najprepoznatljivija hrvatska turistička destinacija usmjerena na proizvode poslovnog turizma i, specifično, na ponudu kongresa i skupova, a to posebice vrijedi za turističku destinaciju Opatija. U tom kontekstu, dostupnost, obilježja lokacije i izgrađenost hotelske i prateće suprastrukture su čimbenici koji su tradicionalno potražnju za proizvodima poslovnog turizma usmjerili prema navedenom području. Stoga se destinacija Opatija smatra jednim od prominentnih hrvatskih središta poslovnog turizma. Destinacijski menadžment turističke organizacije može pridonijeti repozicioniranju destinacije na svjetskom turističkom tržištu poslovnog turizma implementacijom nove poslovne filozofije te prihvaćanjem suvremenih trendova kvalitativnih značajki u razvitak i unaprjeđenje proizvoda poslovnog turizma, a u cilju postizanja odgovarajuće konkurentske prednosti, kvalitete i standarda života lokalnih dionika destinacije.
Keywordsspecific forms of tourism business tourism destination management market supply and demand business tourism market trends in business tourism business tourism destination in the world the competitiveness of the Croatian market of business tourism
Parallel title (English)MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS TOURISM DESTINATIONS
Committee MembersDražen Barković (committee chairperson)
Mane Medić (committee member)
Kristina Brščić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
UDK338.48
SOCIAL SCIENCES
Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate doctoral study Management
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-03
Parallel abstract (English)
Tourism is an area that is today rapidly transformed into spheres of supply and demand, which greatly affects the intensity and quality of tourism development in many Croatian destinations. Changes that occur on a tourist market are frequent and the consequences that they bring with them, the inevitable. Tourism is experiencing constant and rapid change, both in the international and domestic markets. Creating and designing tourist offer today is the same, but a lot different than the last decade of the twentieth century. The rise of tourism development leads to new directions in the development of tourism and ways of thinking about the tourist activity. Feature of modern tourism supply and demand highlight the need for focussing on individual developing tourism. This includes the development of specific forms of tourism, alternative forms of tourism, special forms of tourism. From specific types of tourism, business tourism, which grows as a significant segment of the mass tourism has the greatest growth through qualitative, quantitative and financial effects of the economy of a country. Business tourism as a specific type of tourism, today more and more present in the world of tourism developments significantly participates in the total tourist traffic of some economic economy. It is based on real meetings that have their work and tourist area. Therefore, business tourism as an economic and social phenomenon every day gets its importance. Business tourism is an important and fast-growing segment of international tourism. Through the development of business tourism can be achieved multiple goals destinations, such as the improvement of year-round operations, urban renewal, improving the infrastructure and capacity of tourism. In addition, a major international meetings can bring not only economic prosperity destination, but may increase international recognition and image host maintenance. Although relatively new in existence, business tourism has established itself as a specific type of tourism that is rapidly growing and maturing on a global scale despite the various market fluctuations. The dynamism of the tourism sector means that change is constant feature because the demand of business tourism demanding and in constant development. Furthermore, when talking about the management of the tourist destination, it should be noted that the destination can be defined as the optimum combination of fixed and variable factors and possibilities of tourism activities in accordance with the preferences of the market, regardless of administrative boundaries. Thus defined tourist destination becomes the basic institutional framework in the design concept of tourism development and management. Manage tourism (and tourist destination) at the level of, the region or wider geographic entities implies a focus on several factors, the corresponding coherency in the order of moves, all with a view to determining appropriate management strategies and policies that will contribute to achieving the objectives of each specific tourist destinations. Destination management who want to develop business tourism must improve its congress capacities in order to be competitive destinations other destinations in the region and that also invest in the development of this specific form of tourism. Ie, destination management should define new resources (knowledge, intellectual capital, inventiveness, creativity and information) in an effort to create new value using the product business tourism. The starting point of all activities of destination management are testing and analyzing the market, and predicting and anticipating the future development of demand of business tourism and all the activities of competitors. The Kvarner area is the most recognizable Croatian tourist destination focused on business tourism products and, specifically, to offer conferences and meetings, and this is especially true for the tourist destination Opatija. In this context, availability, characteristics of the site and completeness of the hotel and supporting the superstructure, are the factors that are traditionally, demand for products business tourism directed towards this area. Therefore, the destination Opatija is considered as one of the prominent Croatian business tourism center. Destination Management tourism organizations can contribute to repositioning the destination on the world tourist market of business tourism to the implementation of a new business philosophy, and the acceptance of contemporary trends qualitative features in the development and promotion of business tourism products in order to achieve the appropriate competitive advantage, quality and standard of living of local stakeholders destinations.
Descriptors
(NSK Kontrolirani rječnik)
Parallel keywords (Croatian)specifični oblici turizma poslovni turizam destinacijski menadžment tržište ponude i potražnje poslovnog turizma tržišni trendovi poslovnog turizma svjetske destinacije poslovnog turizma konkurentnost Republike Hrvatske na tržištu poslovnog turizma
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:873497
CommitterGordana Kradijan