master's thesis
Lowering costs as a form of strategic behavior

Ana Mihalović (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of National and International Economics
Metadata
TitleSnižavanje troškova kao oblik strateškog ponašanja
AuthorAna Mihalović
Mentor(s)Boris Crnković (thesis advisor)
Abstract
Troškovi predstavljaju najveći problem za poduzeće te ih ono nastoji minimizirati. Ne mogu se svi troškovi smanjiti odjednom, kao što se ni investicije ne mora nužno gledati kao trošak. Određivanjem optimalne kombinacije resursa dolazi se do najbolje moguće kombinacije direktnog rada i strojeva koji će povećati produktivnost poduzeća. Iskorištavanjem cijenovne diskriminacije koja vlada na tržištu mogu se ugovoriti partnerski odnosi između dobavljača i poduzeća, te na taj način odrediti fiksnu cijenu sirovina za cijelu godinu. Kako bi poduzeće uspješno upravljalo brojnim zadacima te smanjilo nepotrebne korake u procesu proizvodnje, potrebno je uvođenje logistike. Logističkim načinom upravljanja poslovnim procesima uspješno se upravlja tokovima sirovina i materijala, direktnim radom, procesom proizvodnje, skladištenjem i prodajom. Logistika smanjuje nepotrebne korake u procesima, sirovine nabavlja točno onda kada su potrebne, u količini i na mjestu gdje su potrebne, uz minimalne troškove. Uz strateško upravljanje, koje generira informacije potrebne menadžmentu za kreiranje proizvoda na efikasniji i efektivniji način od konkurenata, logistika je ključ racionalizacije poduzeća. Nefinancijska mjerila uspješnosti poslovanja, kao što je balanced scorecard, puno brže i uspješnije otkrivaju nepovoljne uzroke poslovanja. Uravnotežena karta rezultata (balanced scorecard) je svojevrsna zaštita poduzeća od suboptimalnih odluka da se poboljša jedno područje na teret drugog područja. Daje viđenja iz perspektive kupaca, interne poslovne perspektive, perspektive inovacija i učenja te financijske perspektive.
Keywordsminimum cost direct labor strategic management logistics balanced scorecard
Parallel title (English)Lowering costs as a form of strategic behavior
Committee MembersBoris Crnković (committee chairperson)
Martina Briš Alić (committee member)
Blaženka Hadrović Zekić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of National and International Economics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-29
Parallel abstract (English)
The costs represent the biggest problem for the company and what it is trying to minimize. Not everyone can reduce expenses at once, even as investment is not necessarily seen as a cost. By determining the optimal mix of resources leads to the best possible combination of direct labor and equipment that will increase the productivity of enterprises. Taking advantage of price discrimination that prevails in the market can be arranged partnerships between suppliers and companies, and thus determine a fixed price of raw materials for the entire year. To company successfully managed a number of tasks and reduce unnecessary steps in the production process, it is necessary to introduce logistics. Logistics management mode of business processes successfully managed flows of raw materials, direct labor, manufacturing, storing and selling. Logistics reduces unnecessary steps in the process, raw materials are procured precisely when they are needed, in the quantity and at the place where they are needed, at minimum cost. In addition to strategic management, which generates the information needed to create management products to efficiently and effectively than its competitors, logistics is the key to streamlining the company. Non-financial criteria of business success, such as the balanced scorecard, much faster and more successfully reveal the causes of adverse business. Balanced scorecard is a kind of protection enterprises of sub-optimal decisions that improve one area at the expense of other areas. It gives a vision from the perspective of customers, internal business perspective, the perspective of innovation and learning, and financial perspective.
Parallel keywords (Croatian)minimalni troškovi direktni rad strateško upravljanje logistika balanced scorecard
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:808757
CommitterGordana Kradijan